در این صفحه، عناوین آموزشی خاص در یک لیست قرار داده شده‌اند.

امتیاز ویژه افزوده در نظر گرفته شده برای موضوع آموزش، علاوه بر امتیازی است که به دسته‌بندی موضوع آموزش اختصاص داده شده است و با آن جمع خواهد شد.


ردیف عنوان دوره دسته‌بندی موضوعی امتیاز ویژه افزوده

لینک دانلود لیست پیشنهادی عناوین با امتیاز افزوده (+)