×
مجموعه آموزش مهندسی صنایع

مجموعه آموزش مهندسی صنایع

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۹۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۵۴۲ مدرس: مسعود امینی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۸۱۲ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۸۴۲ مدرس: سعید فضلعلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۹۱۴ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۴۲۲ مدرس: مهداد پورمددکار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴,۲۷۶ مدرس: حسین اسلامی همت آبادی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷۹۵ مدرس: هاجر شیرنشان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸۹۰ مدرس: دکتر نازنین تیموری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۶۹۲ مدرس: دکتر سید حسین حسینی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۶۷۵ مدرس: دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۶۳۷ مدرس: دکتر مهدی رحیمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۶ مدرس: میثم رحیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۵ مدرس: دکتر وحید کیوانفر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۴۶۵ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۰ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۷ مدرس: دکتر محمدعلی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۵۱۰ مدرس: محمدرضا فلفلانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۴۰۲ مدرس: کیوان صالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲,۱۹۹ مدرس: میثم ربیعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۳۰ مدرس: امین اباذری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۲ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۶۳ مدرس: پدرام فرقدانی چهارسوقی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۷ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۸ مدرس: فرنوش خالدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸۵۱ مدرس: سرور فیروزشاهی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۹۰۸ مدرس: امیر آذرفر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۶۵۷ مدرس: سرور فیروزشاهی مدت زمان آموزش: ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۴ مدرس: عرفان فاتحی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۴۹۴ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۶۱۹ مدرس: امین اباذری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۵۲۲ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶۵۷ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: علیرضا تهمورسی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۷۱۵ مدرس: سما خان میرزایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۷۴۱ مدرس: علی اکبر سادات اصل مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۴۰۲ مدرس: اکبر نجف زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۷۲ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۶۸ مدرس: هانیه سعادتی جعفرآباد مدت زمان آموزش: ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۵۸۳ مدرس: علیرضا اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۵۵۷ مدرس: حامد امانی پور مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۵۶۶ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۸۷ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۸۱۰ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۰ مدرس: رضا لطفی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۵۵۳ مدرس: دکتر زهره ملامحمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۳۲۶ مدرس: دکتر امین ترکمان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۵۴۰ مدرس: علی جوانشیر ورجوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۳۱۱ مدرس: محمد مهدی عسگری ده آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۸۱ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۹۵۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۳۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۴۳۳ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۵۰۶ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۵۰۳ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۲۱۲ مدرس: اکبر نجف زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: فاطمه سوگندی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۴۴۹ مدرس: فرشته نبی خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۶۹۶ مدرس: ابوالقاسم رحمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱,۴۹۹ مدرس: حسین کاشانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: مژگان مباشری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۲ مدرس: امین ربیعی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: زهره مومنی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: معین قیصری حسن آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۱۶۷ مدرس: محسن برزگر مریم آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۱۵۵ مدرس: نیلوفر شکیب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: شهاب اسدی آقبلاغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: لیلا رحیمی مدیسه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۴۳۲ مدرس: ابوذر زارع خفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: فاطمه گنجی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: محمدحسین حقیقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: دکتر مهنوش شجیعی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: اطلس خسروی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: سجاد احدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: مهدی بیات ورکشی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۱۰۸ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید