×
مهارت‌های مطالعه | تقویت حافظه و مدیریت زمان

مهارت‌های مطالعه | تقویت حافظه و مدیریت زمان

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸ عنوان آموزشی

 

 
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۶۱ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۳,۴۷۸ مدرس: دکتر نسترن پورصالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۶۴۴ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵,۲۵۴ مدرس: عالمه معصوم مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۹ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۳۷۴ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۲ مدرس: مریم فلاحی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵,۰۷۹ مدرس: عبداله شریفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید