مجموعه آموزش عمومی

مجموعه آموزش عمومی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۱,۱۱۶ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲۰,۲۸۴ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۴۹۱ مدرس: مصطفی مسافرین مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۲,۷۰۵ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۳,۴۶۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۲,۴۹۹ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۳,۳۰۳ مدرس: دکتر نسترن پورصالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۱۷۸ مدرس: قاسم ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۴۰۸ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۴۲ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۸ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۲ مدرس: علیرضا زارعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۲ مدرس: دکتر صادق خواجه پور مدت زمان آموزش: ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳,۱۳۲ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳,۱۳۳ مدرس: پریسا رستمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴,۴۲۰ مدرس: سپیده سلجوقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۷۰۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۶ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۲۸ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۷۳۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۹۹ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۵۴۵ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۴۶ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۹۸۳ مدرس: دکتر مریم صراف زاده مدت زمان آموزش: ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸۳ مدرس: دکتر مریم مهاجری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: سید جواد موسوی نسب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۲۴ مدرس: سجاد سلطانیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: علیرضا رویتوند غیاثوند مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۷۲ مدرس: زانیار نعمتی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: زانیار نعمتی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: مهرداد زارعی سرابی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: مهران عالیشاه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۶۹ مدرس: دکتر محمدرضا گدازی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۶۰ مدرس: ارسلان شعاعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و 19دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۰۳ مدرس: مصطفی التجایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۰۱ مدرس: سیده فاطمه رضوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: محمد صفری مدت زمان آموزش: ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: زهرا اندر وافر,علیرضا زارعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۱۴ مدرس: فرهود فهیم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۲۷ مدرس: حسین صالح پور مدت زمان آموزش: ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: مجید قندی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۶۱ مدرس: علیرضا زارعی,فرهود فهیم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: محمد دهقانی سانیج مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱,۸۰۰ مدرس: میلاد زادرفیع ثابت مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۵,۹۱۸ مدرس: امیر مهدی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۲,۸۰۷ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۲۰۶ مدرس: فرزانه عاشوری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱۲۳ مدرس: حامد فقیهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۸۸ مدرس: ستایش سادات کرانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۸۷۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۴۳۸ مدرس: آزاده رستمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۰۳ مدرس: امیرمهدی ایمانزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۲,۹۶۴ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۲ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۱۳۹ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: الهام سادات قرشی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۲۲۸ مدرس: محسن نوربخش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۱۵۶ مدرس: محمدرضا جعفری جید مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۲۰۷ مدرس: دکتر پویا دریلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: بهاره صادقی اکباتانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱۵۲ مدرس: دکتر میلاد شمعی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۱۹۰ مدرس: دکتر سلمان حاجی‌آقاسی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۲۹۲ مدرس: امیرمهدی ایمانزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۳۴۵ مدرس: بهاره حکمت نیا مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۵۹ مدرس: آتنا اخوان قمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: کیانا کاروان بروجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: محیا صنیعی منش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۱۵۷ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
مدرس: دکتر امیرعلی مازندرانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید