×
مجموعه آموزش مهندسی شیمی

مجموعه آموزش مهندسی شیمی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۳۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۹۹۸ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۶۱۷ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۳۶۱ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۲۶۵ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۴ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۴ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۶۰۰ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۴۰۱ مدرس: زهرا منتظری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۷۲۸ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴,۵۰۵ مدرس: شیما قنواتی نسب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۷ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۹۵۵ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۰۴ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۹۷۸ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۰۸ مدرس: دکتر ماهرخ باقرشیرودی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۹ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۸۲ مدرس: سینا شکرسخن مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۵ مدرس: حامد حیدریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۵۲ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۳۳ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۶۱۹ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵۳۰ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۵۷ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۴ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۵۴۷ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۶۳۶ مدرس: دکتر پریسا زرداری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۹۱۵ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۴۷۹ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۸۵۵ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۳۰ مدرس: دکتر سمیرا بیرامی سلطان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۸۶ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۵۷ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۶۸ مدرس: سهراب نیک آذر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۵۰ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۹۲ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۱۸ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: زینب پیرامن مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۹۲ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: دکتر مرضیه نوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۳۹۶ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۱۶ مدرس: دکتر آزاده شهریاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۷۳ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۷۷ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۱۴ مدرس: دکتر معصومه محب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: پریسا بیات مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۴۹ مدرس: امیر لشکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: سهراب نیک آذر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: فاطمه شهراب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۷۹ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: دکتر مژده شعبانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: لیانا قاسمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: دکتر الهه عابدی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: دکتر شاهین خوش آرای مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: رضوان کاوسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: هانیه مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۵۵ مدرس: ستار زواری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: رضا محمودی مهران مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۰۶ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۳۹۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: محمد آشتیانی سرشت مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۲۵۶ مدرس: عباس دری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۱۶۱ مدرس: سیده معصومه سادات میرنظامی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۲۰۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: پردیس نادراصلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و 11دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: دکتر مرضیه سرافرازی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۲۳۹ مدرس: دکتر حامد ابراهیمی ملاباشی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: حانیه احمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: مریم روستایی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: فهیمه نورابی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: زهرا گودینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۱۰۸ مدرس: دکتر معصومه محب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: دکتر برهان روستا ناوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: مهران افراشی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۲ قیقه
یادگیری را شروع کنید