×
مجموعه آموزش نرم افزار اسپن (Aspen)

مجموعه آموزش نرم افزار اسپن (Aspen)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۴۰۱ مدرس: زهرا منتظری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۷۳۰ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۵ مدرس: حامد حیدریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶۴۱ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۶۵ مدرس: سید حسن طباطبایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: ارسلان همت زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۸۵ مدرس: مسلم ابروفراخ مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید