×
مجموعه آموزش مهندسی نفت

مجموعه آموزش مهندسی نفت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۷۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۱۵ مدرس: آرین اسبقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۹۴ مدرس: احمد علی نژاد طیّبی مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۶ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۲۵ مدرس: شایان تیموری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۳ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۰۰ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۹۰ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۹۷ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵۱۲ مدرس: سارا شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۵۸ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۴۴ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۸۱ مدرس: مجید فلاحی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۶۶۶ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۹۸۸ مدرس: مهدی نجفی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۷۲ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۸۱ مدرس: شاهین رمشی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۲۹ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۷۸ مدرس: سید حسن طباطبایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۱۲ مدرس: شاهین رمشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۵۶۸ مدرس: وحید امیرگونه زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۴۵ مدرس: دکتر وحید گرشاسبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۴۸۳ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۶۴ مدرس: احمد علی نژاد طیّبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۴۶ مدرس: محمد صادق نبوی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۴۶۲ مدرس: مهدی شریفی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۹۲ مدرس: دکتر علیرضا فتح اللهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲۴۸ مدرس: وحید امیرگونه زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۳۰۶ مدرس: فاطمه خندان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۴۱ مدرس: شاهین رمشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۹۶ مدرس: رسول امیری کله جوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۴۱۱ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: امیرحسین خلج مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: یوسف حق شناس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۶۲ مدرس: محمود عبدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: امیرحسین خلج مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: مجید فلاحی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: سید شهرام خلیلی ‌نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۹۳۵ مدرس: مجتبی صفدری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: مجید فلاحی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: هومن حریقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: فاطمه خندان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: محمدرضا آریافر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: رضا لباف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۷۰ مدرس: سهراب نیک آذر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: رضا اسدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: سارا شیرافکن مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: معصومه جعفرزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: محمدرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۳۳۶ مدرس: محمد آشتیانی سرشت مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۱۰۹ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید