×
مجموعه آموزش مهندسی معدن و ژئوتکنیک

مجموعه آموزش مهندسی معدن و ژئوتکنیک

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۲۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۴۳ مدرس: مریم تیموری یگانه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴۱۸ مدرس: دکتر فرشته بیات مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۲۰ مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: طیبه رمضانعلی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴۰۰ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۲۷ مدرس: دکتر احمد حسینخانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۳۰ مدرس: علی رجبی خانقاهی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵۷۲ مدرس: علی رجبی خانقاهی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: دکتر مهدی شاداب فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴۲۷ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۳۱ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: محمدرضا حسن نژاد وایانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۶۸ مدرس: دکتر مهدی شاداب فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: دکتر عاطفه دژبان مدت زمان آموزش: ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: وحید جعفری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید