×
مجموعه آموزش مهندسی مواد

مجموعه آموزش مهندسی مواد

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۴۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۲ مدرس: صابر فرمانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۴ مدرس: سمیرا شیروانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۶ مدرس: مهدی صباغیان مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۸۵۸ مدرس: صابر فرمانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۹۹ مدرس: دکتر یاسمن صابری کاخکی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۷۰ مدرس: امین ربیعی زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۳۳ مدرس: صابر فرمانی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸۹۲ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۳۸ مدرس: دکتر علیرضا فرهادی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۸ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۶۲ مدرس: پدرام پاک زادیان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۶۲ مدرس: دکتر میلاد بهامیریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۶۱۸ مدرس: مهدی صباغیان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: مژگان کشاورز مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷۶۳ مدرس: وحید امیرگونه زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۰۶ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: صابر فرمانی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۳۴ مدرس: دکتر یاسمن صابری کاخکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: دکتر محمدرضا فتاحی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: دکتر میلاد بهامیریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: دکتر یاسمن صابری کاخکی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: محمد متین داودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: مهدی ندیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: پریسا بیات مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: پیمان گرمرودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲ مدرس: امین ربیعی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: رضا لباف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: رضوان آذری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: حانیه احمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۷۲ مدرس: رضا لباف مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۳۹ مدرس: سحر سهرابی مدت زمان آموزش: ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۶۶۴ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۱۳ مدرس: سروش بخشی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: رضا احمدی مدت زمان آموزش: ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید