×
مجموعه آموزش مهندسی جوش

مجموعه آموزش مهندسی جوش

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: مهدی نجفی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷۷۹ مدرس: وحید امیرگونه زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴۹۶ مدرس: محسن فاضلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶۸۰ مدرس: پدرام پاک زادیان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴۶۱ مدرس: محسن فاضلی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۵۳ مدرس: پدرام پاک زادیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: مهدی نجفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید