×
مجموعه آموزش طراحی مکانیکی

مجموعه آموزش طراحی مکانیکی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۱۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶,۳۲۱ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۳,۴۰۶ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۲۶ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۹۶ مدرس: کاوه چراغی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۶۳۱ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵۹۴ مدرس: شایان روح بخش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۵۹۱ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۹۶ مدرس: مجید صفائیان مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۶ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۴۵۶ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۹۲ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۱۹۹ مدرس: میثم فراست مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۳۲۹ مدرس: حامد آهنگر دارابی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۴۷ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۶ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۴۷۶ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۶۰۲ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۵۰۷ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۳۴ مدرس: علی تاجیک مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۲ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۳۵ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۷۸ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۸۸ مدرس: بهزاد تیموری مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: سجاد کولیوند مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۰ مدرس: امین بهمنی جلالی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۹ مدرس: شایان روح بخش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۶۰ مدرس: شایان روح بخش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۸۰ مدرس: رضا دادخواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۲۰۳ مدرس: علی اسد مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۳۹ مدرس: میثم فراست مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۲۷۶ مدرس: مهدی لطفی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲۳۲ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: احمدرضا عارفی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: کیوان سلطانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: علی اسد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید