مجموعه آموزش مهندسی نانو فناوری

مجموعه آموزش مهندسی نانو فناوری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۷ مدرس: دکتر مریم محمدی خشوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵۷۴ مدرس: محمد باقری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵۲۷ مدرس: دکتر الهام اسدیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۷۳ مدرس: دکتر محدثه هاشمی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۰۸ مدرس: مرضیه حسینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: دکتر روژان سواری جمالویی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۸۷ مدرس: امیرمسعود لنجان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید