×
مجموعه آموزش کامسول (Comsol Multiphysics)

مجموعه آموزش کامسول (Comsol Multiphysics)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۷۰۸ مدرس: سهیل اسعدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: محمد لطفی ورنوسفادرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۶۵۸ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۱۱ مدرس: دکتر محمد نجفی حاجی ‌ور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۷۸ مدرس: یگانه فنایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۴ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۴ مدرس: علی نورآذر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۰۰ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۳۲ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۷۴ مدرس: حسن مهدیان منش مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید