مجموعه آموزش پردازش سیگنال

مجموعه آموزش پردازش سیگنال

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۲۷۱ مدرس: دکتر اشکان تاشک مدت زمان آموزش: ۲۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۷۸۸ مدرس: علی مرجانی نژاد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۱۸۰ مدرس: کمال جعفریان دهکردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۹ مدرس: یگانه آقامحمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۰ مدرس: فرزاد صباحی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۱ مدرس: سجاد جودکی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۴۹ مدرس: دکتر مقداد خزایی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۴۱ مدرس: سجاد جودکی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳۷۰ مدرس: محمدرضا متولی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳۶۸ مدرس: فاطمه یوسفیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۷۸۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید