مجموعه آموزش علم ژنتیک (Genetic)

مجموعه آموزش علم ژنتیک (Genetic)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶۹۹ مدرس: دکتر مریم دانش گیلوایی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۳ مدرس: دکتر عاطفه شریفی راد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۴۰۳ مدرس: دکتر عاطفه شریفی راد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۸۹۸ مدرس: دکتر عاطفه شریفی راد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۷۷ مدرس: آزیتا تیشه یار مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۳۱ مدرس: دکتر عاطفه شریفی راد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۳ مدرس: دکتر شیرین پریزاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹۸۳ مدرس: دکتر لیلا بدیعی فر مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵۴۳ مدرس: دکتر محمدحسین نوروزی بیرامی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: مائده بردبار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: سیمین جعفری‌‎پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۸۸ مدرس: سارا خاتمیان‌ فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: مژگان خدادادی مدت زمان آموزش: ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: دکتر مرتضی براتی مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۴۷ مدرس: دکتر مهدی زارع مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۷۶ مدرس: سجاد رفعتیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۹۰ مدرس: شیدا السادات ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: شادی سلیمانی مطلق مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید