هزینه آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش ژنتیک مولکولی

آموزش ژنتیک مولکولی

تعداد دانشجو
۱۳۴ نفر
۷۸ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴ دقیقه
هزینه آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ژنتیک مولکولی

چکیده

ژنتیک مولکولی (Molecular Genetics)، عملکرد و ساختمان ژن ها را مطالعه کرده و نحوه وراثت ژن ها و صفات بین افراد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به مطالعه موتاسیون (جهش) ژنتیکی پرداخته و عوامل ایجادکننده موتاسیون و نوع جهش ژنتیکی ایجاد شده را مورد بررسی قرار می دهد. این فرادرس برای دانشجویان مقاطع مختلف زیست شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی و پزشکی با گرایش های متفاوت، مفید است و در آن مواردی همچون: ساختار DNA, RNA, نوکلئوزوم، کروموزوم و انواع کروموزوم مورد بررسی قرار می گیرد.

مدرس
مریم دانش گیلوایی

دکترای تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

مریم دانش گیلوایی دارای دکترای ژنتیک بیومتری و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور قم هستند. از سال 1387 مشغول تدریس در دانشگاه آزاد قم، پیام نور قم و دانشگاه گیلان بوده اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

ژنتیک مولکولی (Molecular Genetics)، عملکرد و ساختمان ژن ها را مطالعه کرده و نحوه وراثت ژن ها و صفات بین افراد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به مطالعه موتاسیون (جهش) ژنتیکی پرداخته و عوامل ایجادکننده موتاسیون و نوع جهش ژنتیکی ایجاد شده را مورد بررسی قرار می دهد. این فرادرس برای دانشجویان مقاطع مختلف زیست شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی و پزشکی با گرایش های متفاوت، مفید است و در آن مواردی همچون: ساختار DNA, RNA, نوکلئوزوم، کروموزوم و انواع کروموزوم مورد بررسی قرار می گیرد.

در درس چهارم، نحوه همانندسازی DNA در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها مورد بحث قرار می گیرد و در درس پنجم به رونویسی ژنوم پرداخته می شود و همچنین انواع مولکول های RNA، انواع آنزیم های RNA پلیمراز، نحوه رونویسی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها و نیز پردازش rRNA, tRNA, mRNA از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد.

در درس ششم، مراحل ترجمه در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، رمز ژنتیکی و ساختمان ریبوزوم ارائه می گردد. در درس هفتم، تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و تنظیم اپرون ها تدریس می شود و درس هشتم نیز به جهش، انواع مختلف جهش، ترمیم DNA، نوترکیبی و نقش نوترکیبی در ژنتیک اختصاص دارد. در درس نهم، ترسیم نقشه ژنی به وسیله هماوری (Conjugation)، ترارسانی (Transduction) و تراریختی (Transformation) و مزایای نسبی سه روش بیان می گردد.

در درس دهم، مهندسی ژنتیک، حامل های کلون و روش های انتقال ژن و سرانجام در درس یازدهم نیز مباحثی همچون: ژنومیکس (Genomics)، ترانسکريپتوميكس (Transcriptomics)، پروتئومیکس (Proteomics)، بیوانفورماتیک (Bioinformatics) و ساختار و پروژه ژنوم انسان آموزش داده می شود.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: DNA به عنوان ماده ژنتیک
  • مقدمه
  • DNA یک پلیمر است
   • نوکلئوتیدها، منومرهای DNA
   • پلی نوکلئوتیدها
    • اتصال نوکلئوتیدها توسط پیوندهای فسفودی استر
    • پایانه های شیمیایی متمایز پلی نوکلئوتیدها
    • طول و توالی پلی نوکلئوتیدها
  • مارپیچ دوگانه
   • نسبت بازهای چارگاف (Chargaff)
   • تجزیه DNA توسط پراش اشعه X
   • خصوصیات مارپیچ دو گانه DNA
  • اشکال متفاوت DNA
  • عوامل پایدارکننده DNA
  • DNA فراپیچیده (سوپرکویل)
  • توپوایزومرازها
  • بازهای تغییریافته DNA
  • پلی نوکلئوتید RNA
   • نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده RNA
   • انواع مختلف RNA در سلول
   • تفاوت شیمیایی RNA و DNA
 • درس دوم: ژن ها و اطلاعات زیست شناختی
  • ژن ها قطعاتی از DNA هستند
  • سازمان دهی ژن در DNA
   • ژن های خوشه ای
    • اپرون ها (Operon)
    • خانواده های چند ژنی
  • ژن های غیر فعال
  • ژن های منقطع
  • تظاهر ژن
   • اصل قضیه مرکزی
   • رونویسی
   • ترجمه
   • نقش پروتئین ها
 • درس سوم: سازمان دهی ژنوم یوکاریوت ها
  • کروموزوم (Chromosome)
   • انواع کروموزم ها از نظر محل سانترومر (Centromere)
  • کروماتین (Chromatin)
  • هیستون (Histone)
   •  اثر متقابل هیستون با هیستون در نوکلئوزوم
  • نوکلئوزوم ها
  • سلنوئید (Solenoid)
  • تا خوردن DNA
  • توزیع نوکلئوزوم‌ ها
  • بسته بندی کروموزم ها
  • تغییر مدل کروماتین (Chromatin Remodeling)
  • تغییرات شیمیایی هیستون‌ ها
   • استیلاسیون هیستون‌ ها
   • متیلاسیون هیستون‌ ها
   • فسفوریلاسیون هیستون‌ ها
  • تاثیر تغییر شیمیایی هیستون‌ ها در ساختار کروماتین و بیان ژن
  • متیلاسیون DNA
  • غیر فعال‌ سازی کروموزوم X با ایجاد هتروکروماتین
  • قابل توارث بودن تغییر ساختار کروماتین
  • کروموزوم‌ های پلی‌ تن (Polytene)
  • کروموزوم‌ های لمپ براش (Lampbrush)
 • درس چهارم: همانندسازی DNA
  • الگوی کلی همانندسازی
  • آزمایش مزلسون و استال
  • همانندسازی در پروکاریوت ها
   • نقش پروتئین ها در همانندسازی
    • پروتئین dnaA
    • پروتئین dnaB
    • پروتئین dnaC
    • پروتئین‌ های SSB
    • پرایماز
    • پروتئین‌ های n, n′, n′′, i
    • پروتئین Rep
   • DNA پلیمراز پروکاریوتی
    • DNA پلیمراز I
    • DNA پلیمراز II
    • DNA پلیمراز III
  • مراحل همانندسازی DNA در پروکاریوت ها
   • مرحله آغاز
   • مرحله طویل شدن
   • اصلاح DNA
   • مرحله خاتمه
  • همانندسازی در یوکاریوت ها
   • DNA پلیمراز یوکاریوتی
  • همانندسازی در میتوکندری
  • همانندسازی به روش حلقه چرخان
  • همانندسازی در ویروس‌ های DNA دار
   • همانندسازی در باکتریوفاژ ɸX174
   • همانندسازی در باکتریوفاژ ʎ
   • همانندسازی در فاژهای T
 • درس پنجم: ساختمان RNA و رونویسی
  • ساختمان RNA
  • انواع RNA
   • RNA پیامبر (mRNA)
   • RNA ریبوزومی (rRNA)
   • RNA حامل (tRNA)
   • Heterogeneous nuclear RNA) hnRNA)
   • Small nuclear RNA) snRNA)
   • Small cytoplasmic RNA) scRNA)
  • آنزیم RNA پلیمراز
   • آنزیم RNA پلیمراز پروکاریوتی
   • آنزیم RNA پلیمراز یوکاریوتی
  • تغییر و پردازش mRNA
  • تغییر و پردازش tRNA
  • رونویسی در پروکاریوت ها
   • مرحله آغاز رونویسی
   • مرحله تداوم رونویسی
   • مرحله خاتمه رونویسی
    • خاتمه ساده
    • خاتمه وابسته به فاکتور Rho
  • رونویسی در یوکاریوت ها
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز II
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز I
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز III
  • پایان رونویسی
  • RNA مونوسیسترونی و پلی سیسترونی
  • آنتی بیوتیک‌ های ممانعت‌ کننده از رونویسی
  • تکامل RNA
   • نقش آنزیم‌ ها در تکامل RNA پروکاریوت
   • تکامل RNA در یوکاریوت
    • تکامل rRNA
    • تکامل tRNA
    • تکامل mRNA در یوکاریوت
     • کلاهک‌ گذاری در انتهای '5
     • دم پلی A در انتهای 3′
     • پیرایش اینترون‌ (Intron Splicing)
      • اینترون GT-AG
      • اینترون خودپیرایش
      • اینترون AT-AC
      • اینترون گروه II
      • اینترون tRNA
  • اهمیت اینترون
  • ویرایش RNA
 • درس ششم: سنتز پروتئین
  • اسیدهای آمینه
  • سطوح مختلف ساختمان پروتئین
  • توالی اسید آمینه کلید ساختار و کنش پروتئین
  • مطالعه ساختمان پروتئین
  • رمز ژنتیکی
  • ویژگی های رمز ژنتیکی
  • اصول مولکولی کدون‌ های مترادف
  • نقش tRNA در ترجمه
  • تشکیل آمینواسیل tRNA
  • تشخیص کدون
  • مراحل ترجمه در پروکاریوت ها
   • مرحله آغاز ترجمه
   • تداوم زنجیره پلی پپتیدی
   • مرحله پایان ترجمه
  • ترجمه در یوکاریوت ها
  • مقایسه دستگاه ترجمه در پرو و یوکاریوت ها
  • تغییرات بعد ترجمه
  • پروتئین سازی در میتوکندری و کلروپلاست
  • آنتی بیوتیک‌ های موثر در پروتئین‌ سازی
  • انتقال پروتئین‌ ها از غشا
  • ساخت پروتئین بدون mRNA
 • درس هفتم: تنظیم بیان ژن
  • راهبردهای ممکن برای کنترل تظاهر ژن
  • کنترل تظاهر ژن در باکتری ها
   • بیان ژن توسط فاکتور δ
   • کنترل رونویسی توسط رپرسور و فعال‌ کننده
   • تنظیم اپرون لاکتوز
   • تنظیم اپرون تریپتوفان
   • تنظیم اپرون آرابینوز
  • تنظیم تظاهر ژن در یوکاریوت ها
   • تنظیم بیان ژن توسط افزایش دهنده‌ ها (Enhancer)
   • تنظیم بیان ژن توسط هورمون‌ ها
   • تنظیم بیان ژن توسط فاکتور T
   • القا و فرونشاندن آنزیمی
   • پیرایش دگرواره (Alternative splicing)
   • پایداری mRNA و بیان ژن
   • تکثیر بعضی ژن‌ ها در طی تکامل
   • غیر فعال شدن یکی از کروموزوم‌ های X در پستانداران ماده
   • تنظیم بیان ژن در هنگام ترجمه
   • تنظیم بیان ژن متالوتیونئین در انسان
   • تنظیم بیان ژن توسط miRNAs
 • درس هشتم: تغییرات در ماده ژنتیکی
  • جهش (Mutation)
  • انواع مختلف جهش
   • جهش در سطح DNA
   • جهش در سطح ژن
   • جهش در سطح موجود زنده
  • برگشت اثر یک جهش
  • عوامل جهش زا
  • ترمیم DNA
   • ترمیم مستقیم (Direct Repair)
   • ترمیم خارج سازی بازی (Base Excision Repair)
   • ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی (Nucleotide Excision Repair)
   • ترمیم جفت شدگی ناجور (Mismatch Repair)
  • نوترکیبی (Recombination)
   • نوترکیبی همتا (Homologous Recombination)
   • نوترکیبی موضعی (Site Specific Recombination)
   • نوترکیبی ناروا (Illegitimate Recombination)
  • نقش نوترکیبی در ژنتیک
 • درس نهم: تجزیه ژنتیکی باکتری ها
  • ترسیم ژنی در باکتری
  • اهمیت ترسیم نقشه ژنی در باکتری
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله هماوری (Conjugation)
  •  ترسیم نقشه ژنی به وسیله ترارسانی (Transduction)
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله تراریختی (Transformation)
  • مزایای نسبی سه روش
 • درس دهم: اصول مهندسی ژنتیک
  • کاربرد مهندسي ژنتيك
  • جداسازی و خالص سازی DNA و RNA از سلول‌
  • اندازه‌گیری غلظت DNA
  • خالص‌ سازی DNA
  • روش‌ های آشکارسازی اسیدهای نوکلئیک
  • آنزیم‌ های مورد استفاده برای دستکاری DNA
   • نوکلئازها
   • لیگازها
   • پلیمرازها
   • تغییردهنده‌ ها
   • توپوایزومرازها
  • قرار دادن انتهای چسبنده روی مولکول‌ های با انتهای تراز
   • اتصال‌ دهنده‌ها (Linker)
   • سازگارکننده‌ ها (Adaptor)
   • افزودن هموپلیمر
   • آنزیم توپوایزومراز
  • انواع حامل‌ های کلون برای E. coli
   • پلاسمیدها (Plasmid)
   • ناقل‌ های باکتریوفاژی (Bacteriophage vector)
   • کاسمیدها (Casmid)
   • کروموزوم مصنوعی باکتری (Bacterial Artificial Chromosome)
  • حامل‌ های کلون برای مخمر و سایر قارچ‌ ها
   • پلاسمید µ 2 مخمر
   • پلاسمیدهای اپیزومی مخمر (Yeast Episomal Plasmids)
   • پلاسمیدهای مخمری تلفیق شونده (Yeast Integrating Plasmids)
   • پلاسمیدهای تکثیری مخمر (Yeast Replicative Plasmids)
   • کروموزوم مصنوعی مخمر (YAC)
  • حامل‌ های کلون برای گیاهان عالی
   • پلاسمیدهای طبیعی اگروباکتریوم (Agrobacterium Tumefaciens)
   • پلاسمید القاکننده تومور یا پلاسمید Ti
   • Agrobacterium Rhizogenes
   • محدودیت کلون سازی با پلاسمیدهای اگروباکتریوم
   • کلون سازی ژن ها در گیاهان با انتقال مستقیم ژن
   • کلون سازی ژن ها در گیاهان توسط ویروس های گیاهی
    • کالیموویروس (Caulimovirus)
    • جمینی ویروس (Geminivirus)
  • حامل های کلون برای پستانداران
   • کلون سازی ژن با حامل ویروسی
    • ویروس سیمیان 40 (SV40)
    • آدنوویروس
    • پاپیلوماویروس
    • ویروس همرا آدنو (AAV)
    • رتروویروس
   • کلون سازی ژن بدون حامل
    • ریزتزریقی
    • سلول بنیادی جنینی (Embryonic Stem Cell)
    • شیمر (Chimera)
  • روش ‌های انتقال ژن
   • اگروباکتریوم
   • بمباران ذره‌ ای
   • ریزتزریقی (Microinjection)
   • لیپوزوم ‌ها
   • الکتروپوریشن
   • جذب مستقیم DNA
   • درشت ‌تزریقی (Macroinjection)
   • پلی ‌کاتیون ‌ها
 • درس یازدهم: فناوری‌ های امیکس (Omics) و پروژه ژنوم انسان
  • ژنومیکس (Genomics)
   • کاریوتایپ (karyotype)
   • روش‌هاي باندينگ (Banding)
   • Fluorescence in Situ Hybridization
   • (Multifluor FISH (Spectral karyotyping
  • ترانسکريپتوميكس (Transcriptomics)
   • آنالیز متوالی بیان ژن (SAGE)
   • آنالیز تراشه یا ریزآرایه (Microarray)
   • تراشه‌ های DNA
  • پروتئومیکس (Proteomics)
   • الکتروفورز دو بعدی روی ژل پلی آکريل آميد (2D-PAGE)
   • روش طيف‌ سنجی جرمی يا Mass Specterometry
  • بیوانفورماتیک (Bioinformatics)
  • منشا انسان امروزی
  • ساختار ژنوم انسان
  • خانواده‌ های چند ژنی در انسان
  • آثار باقیمانده ژنی (Gene Relics)
  • DNA فراژنی (خارج ژنی)
   • DNA تکراری پراکنده (Dispersive Repetitive DNA)
    • Short Interspersed Nuclear Element) SINE)
    • Long Interspersed Nuclear Element) LINE)
    • Human endogenous retroviruses) HERV)
   • DNA تکراری خوشه‌ ای (Clustered Repetitive DNA)
    • ماهواره‌ ها (Satellites)
    • ماهوارک‌ ها (Minisatellites)
    • ریز ماهواره‌ ها (Microsatellites)
  • شباهت ژنوم انسان به میمون‌ های بزرگ
  • چند شکلی در ژنوم انسان
  • پروژه ژنوم انسان
 
مفید برای رشته های
 • کشاورزی
 • زیست شناسی
 • میکروبیولوژی
 • پزشکی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: DNA به عنوان ماده ژنتیک ۱۰ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۷ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: ژن ها و اطلاعات زیست شناختی ۵ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۴ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: همانندسازی DNA ۷ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۶ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: همانندسازی DNA ۱۲ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: ساختمان RNA و رونویسی ۲۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: سنتز پروتئین ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: تنظیم بیان ژن ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: تغییرات در ماده ژنتیکی ۳۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: تجزیه ژنتیکی باکتری ها ۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: اصول مهندسی ژنتیک ۱۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: فناوری های امیکس و پروژه ژنوم انسان ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ژنتیک مولکولی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIBIO137
مدت زمان ۹ ساعت و ۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۳۵۶ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۱۳۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
محمدرضا
محمدرضا

مدرس خیلی به مطالب پزشکی آشنا نبودند برای علوم پایه مناسب تر هست.
پاسخ به نظربرچسب‌ها: Alternative splicing | Base Excision Repair | Casmid | Centromere | Chargaff | Chromatin | Chromatin Remodeling | Conjugation | DNA replication | DNA پلیمراز II | DNA پلیمراز III | DNA پلیمراز پروکاریوتی | DNA فراپیچیده | DNA فراژنی | Genetic Engineering | Genomics | Heterogeneous nuclear RNA | Histone | hnRNA | Illegitimate Recombination | Intron Splicing | Lampbrush | miRNAs | Molecular Genetics | mRNA | Mutation | Omics technologies | Operon | Polytene | Protein synthesis | Proteomics | Recombination | Regulation of gene expression | RNA | RNA پروکاریوت | RNA پلیمراز I | RNA پلیمراز II | RNA پلیمراز III | RNA حامل | RNA ریبوزومی | rRNA | scRNA | Small nuclear RNA | Solenoid | transcription | Transduction | transformation | tRNA | آنتی بیوتیک | آنزیم RNA پلیمراز | آنزیم RNA پلیمراز پروکاریوتی | اپرون | استیلاسیون هیستون‌ ها | اسید آمینه | اسیدهای آمینه | اصلاح DNA | انواع مختلف RNA در سلول | اهمیت ترسیم نقشه ژنی در باکتری | اینترون AT-AC | اینترون GT-AG | اینترون tRNA | بازهای تغییریافته DNA | باکتریوفاژ ʎ | بیان ژن | پراش اشعه X | پرایماز | پروتئومیکس | پروتئین dnaC | پروتئین Rep | پروتئین‌ سازی | پروتئین های SSB | پروکاریوت | پستانداران ماده | پلاسمیدهای اپیزومی مخمر | پلی سیسترون | پیرایش اینترون‌ | پیوندهای فسفودی استر | تا خوردن DNA | تداوم زنجیره پلی پپتیدی | ترارسانی | تراریختی | ترسیم نقشه ژنی | ترمیم جفت شدگی ناجور | ترمیم خارج سازی بازی | ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی | تشخیص کدون | تشکیل آمینواسیل tRNA | تغییر ساختار کروماتین | تغییر مدل کروماتین | تغییرات شیمیایی هیستون‌ ها | تکامل mRNA در یوکاریوت | تکامل rRNA | تکامل tRNA | تنظیم اپرون لاکتوز | تنظیم بیان ژن | توالی پلی نوکلئوتیدها | توپوایزومراز | توزیع نوکلئوزوم‌ ها | خصوصیات مارپیچ دوگانه DNA | رونویسی | ژن متالوتیونئین | ژن های خوشه ای | ژن های غیرفعال | ژن های منقطع | ژنومیکس | ساختار کروماتین | ساختمان پروتئین | ساختمان ریبوزوم | سانترومر | سنتز پروتئین | سوپرکویل | عوامل پایدارکننده DNA | فاژهای T | فاکتور δ | فسفوریلاسیون هیستون‌ ها | فناوری‌های اُمیکس | کدون‌ های مترادف | کروموزوم X | کروموزوم مصنوعی باکتری | کروموزوم مصنوعی مخمر | کروموزوم‌ های X | کروموزوم های پلی تن | کروموزوم های لامب براش | کروموزوم‌ های لمپ براش | کلروپلاست | کنش پروتئین | متیلاسیون DNA | متیلاسیون هیستون‌ ها | مهندسي ژنتيك | مولکول‌ های با انتهای تراز | مونوسیسترون | میتوکندری | ناقل‌ های باکتریوفاژی | نقش نوترکیبی در ژنتیک | هتروکروماتین | همانندسازی DNA | همانندسازی در میتوکندری | همانندسازی در ویروس‌ های DNA دار | هماوری | یوکاریوت