×
۱۷۵,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش ژنتیک مولکولی

آموزش ژنتیک مولکولی

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۷۳۴ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

ژنتیک مولکولی (Molecular Genetics)، عملکرد و ساختمان ژن‌ها را مطالعه کرده و نحوه وراثت ژن‌ها و صفات بین افراد مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین به مطالعه موتاسیون (جهش) ژنتیکی پرداخته و عوامل ایجادکننده موتاسیون و نوع جهش ژنتیکی ایجاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فرادرس برای دانشجویان مقاطع مختلف زیست‌شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی و پزشکی با گرایش‌های متفاوت، مفید است و در آن مواردی همچون: ساختار DNA, RNA، نوکلئوزوم، کروموزوم و انواع کروموزوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آموزش ژنتیک مولکولی

تعداد دانشجو
۷۳۴ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر مریم دانش گیلوایی

دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

مریم دانش گیلوایی، دارای دکتری اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری از دانشگاه گیلان هستند و از سال 1387 مشغول تدریس در دانشگاه آزاد و پیام نور قم و دانشگاه گیلان بوده‌اند.

توضیحات تکمیلی

ژنتیک مولکولی (Molecular Genetics)، عملکرد و ساختمان ژن‌ها را مطالعه کرده و نحوه وراثت ژن‌ها و صفات بین افراد مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین به مطالعه موتاسیون (جهش) ژنتیکی پرداخته و عوامل ایجادکننده موتاسیون و نوع جهش ژنتیکی ایجاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فرادرس برای دانشجویان مقاطع مختلف زیست‌شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی و پزشکی با گرایش‌های متفاوت، مفید است و در آن مواردی همچون: ساختار DNA, RNA, نوکلئوزوم، کروموزوم و انواع کروموزوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در درس چهارم، نحوه همانندسازی DNA در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد و در درس پنجم به رونویسی ژنوم پرداخته می‌شود و همچنین انواع مولکول‌های RNA، انواع آنزیم‌های RNA پلیمراز، نحوه رونویسی در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها و نیز پردازش rRNA, tRNA, mRNA از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در درس ششم، مراحل ترجمه در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها، رمز ژنتیکی و ساختمان ریبوزوم ارائه می‌گردد. در درس هفتم، تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها و تنظیم اپرون‌ها تدریس می‌شود و درس هشتم نیز به جهش، انواع مختلف جهش، ترمیم DNA، نوترکیبی و نقش نوترکیبی در ژنتیک اختصاص دارد. در درس نهم، ترسیم نقشه ژنی به وسیله هماوری (Conjugation)، ترارسانی (Transduction) و تراریختی (Transformation) و مزایای نسبی سه روش بیان می‌گردد.

در درس دهم، مهندسی ژنتیک، حامل‌های کلون و روش‌های انتقال ژن و سرانجام در درس یازدهم نیز مباحثی همچون: ژنومیکس (Genomics)، ترانسکريپتوميكس (Transcriptomics)، پروتئومیکس (Proteomics)، بیوانفورماتیک (Bioinformatics) و ساختار و پروژه ژنوم انسان آموزش داده می‌شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: DNA به عنوان ماده ژنتیک
  • مقدمه
  • DNA یک پلیمر است
   • نوکلئوتیدهای مونومر DNA
   • پلی نوکلئوتیدها
    • اتصال نوکلئوتیدها توسط پیوندهای فسفودی استر (Phosphodiester Bond)
    • پایانه‌های شیمیایی متمایز پلی نوکلئوتیدها
    • طول و توالی پلی نوکلئوتیدها
  • مارپیچ دو‌گانه
   • نسبت بازهای چارگف
   • تجزیه DNA توسط پراش اشعه X
   • خصوصیات مارپیچ دوگانه DNA
  • اشکال متفاوت DNA
  • عوامل پایدارکننده DNA
  • DNA فراپیچیده (سوپرکویل)
  • توپوایزومرازها (Topoisomerase)
  • بازهای تغییریافته DNA
  • پلی نوکلئوتید RNA
   • نوکلئوتیدهای تشکیل‌دهنده RNA
   • انواع مختلف RNA در سلول
  • تفاوت شیمیایی RNA و DNA
 • درس دوم: ژن‌ها و اطلاعات زیست‌شناختی
  • ژن‌ها قطعاتی از DNA هستند
  • سازمان‌دهی ژن در DNA
   • ژن‌های خوشه‌ای
    • اپرون‌ها
    • خانواده‌های چند‌ژنی
  • ژن‌های غیر فعال
  • ژن‌های منقطع
  • تظاهر ژن
   • اصل قضیه مرکزی
   • رونویسی
   • ترجمه
   • نقش پروتئین‌ها
 • درس سوم: سازمان‌‌دهی ژنوم یوکاریوت‌ها
  • کروموزوم (Chromosome)
   • انواع کروموزم‌ها از نظر محل سانترومر
  • کروماتین (Chromatin)
  • هیستون (Histone)
   • اثر متقابل هیستون با هیستون در نوکلئوزوم
  • نوکلئوزوم (nucleosome)
  • سلنوئید (solenoid)
  • تا خوردن DNA
  • توزیع نوکلئوزوم‌‌ها
  • بسته‌‌بندی کروموزوم‌ها
  • تغییر مدل کروماتین (chromatin remodeling)
  • تغییرات شیمیایی هیستون‌ها
   • استیلاسیون هیستون‌ها
   • متیلاسیون هیستون‌ها
   • فسفریلاسیون هیستون‌ها
  • تاثیر تغییر شیمیایی هیستون‌ها در ساختار کروماتین و بیان ژن
  • متیلاسیون DNA
  • غیر فعال‌سازی کروموزوم x با ایجاد هتروکروماتین
  • قابل توارث بودن تغییر ساختار کروماتین
  • کروموزوم‌های پلی‌تن (polytene)
  • کروموزوم‌های لامپ براش (lumpbrush)
 • درس چهارم: همانندسازی DNA
  • الگوی کلی همانندسازی
  • آزمایش مزلسون و استال
  • همانندسازی در پروکاریوت‌ها
   • نقش پروتئین‌ها در همانندسازی
    • پروتئین DnaA
    • پروتئین DnaB
    • پروتئین DnaC
    • پروتئین‌های SSB
    • پرایماز
    • پروتئین‌های n", n′, n و i
    • پروتئین Rep
   • DNA پلیمراز پروکاریوتی
    • DNA پلیمراز I
    • DNA پلیمراز II
    • DNA پلیمراز III
  • مراحل همانندسازی DNA در پروکاریوت‌ها
   • مرحله آغاز
   • مرحله طویل شدن
   • اصلاح DNA
   • مرحله خاتمه
  • همانندسازی در یوکاریوت‌ها
   • DNA پلیمراز یوکاریوتی
  • همانندسازی در میتوکندری
  • همانندسازی به روش حلقه چرخان
  • همانندسازی در ویروس‌های DNAدار
   • همانندسازی در باکتریوفاژ ɸX174
   • همانندسازی در باکتریوفاژ ʎ
   • همانندسازی در فازهای T
 • درس پنجم: ساختمان RNA و رونویسی
  • ساختمان RNA
   • انواع RNA
   • RNA پیامبر (mRNA)
   • RNA ریبوزومی (rRNA)
   • RNA حامل (tRNA)
   • hnRNA (heterogeneous nuclear RNA)
   • (Small nuclear RNA) SnRNA
   • (Small cytoplasmic RNA) ScRNA
  • آنزیم RNA پلیمراز
   • آنزیم RNA پلیمراز پروکاریوتی
   • آنزیم RNA پلیمراز یوکاریوتی
  • تغییر و پردازش mRNA (mRNA Splicing)
  • تغییر و پردازش tRNA (tRNA Splicing)
   • رونویسی در پروکاریوت‌ها
   • مرحله آغاز رونویسی
   • مرحله تداوم رونویسی
   • مرحله خاتمه رونویسی
    • خاتمه ساده
    • خاتمه وابسته به فاکتور Rho (Rho Termination)
  • رونویسی در یوکاریوت‌ها
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز II
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز I
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز III
  • پایان رونویسی
  • RNA مونوسیسترونی و پلی سیسترونی
  • آنتی بیوتیک‌های ممانعت‌کننده از رونویسی
  • تکامل RNA (RNA Processing)
   • نقش آنزیم‌ها در تکامل RNA پروکاریوت
   • تکامل RNA در یوکاریوت
    • تکامل rRNA
    • تکامل tRNA
    • تکامل mRNA در یوکاریوت
     • کلاهک‌گذاری در انتهای ′5
     • دم پلی A در انتهای ۳′
     • پیرایش اینترون‌ (Intron Splicing)
      • اینترون GT-AG
      • اینترون خودپیرایش
      • اینترون AT-AC
      • اینترون گروه II
      • اینترون tRNA
  • اهمیت اینترون
  • ویرایش RNA (RNA Editing)
 • درس ششم: سنتز پروتئین
  • اسیدهای آمینه
  • سطوح مختلف ساختمان پروتئین
  • توالی اسید آمینه کلید ساختار و کنش پروتئین
  • مطالعه ساختمان پروتئین
  • رمز ژنتیکی
  • ویژگی‌های رمز ژنتیکی
  • اصول مولکولی کدون‌های مترادف
  • نقش tRNA در ترجمه
  • تشکیل آمینواسیل tRNA
  • تشخیص کدون
  • مراحل ترجمه در پروکاریوت‌ها
   • مرحله آغاز ترجمه
   • تداوم زنجیره پلی‌پپتیدی
   • مرحله پایان ترجمه
  • ترجمه در یوکاریوت‌ها
  • مقایسه دستگاه ترجمه در پرو و یوکاریوت‌ها
  • تغییرات بعد ترجمه
  • پروتئین‌سازی در میتوکندری و کلروپلاست
  • آنتی بیوتیک‌های موثر در پروتئین‌سازی
  • انتقال پروتئین‌ها از غشا
  • ساخت پروتئین بدون mRNA
 • درس هفتم: تنظیم بیان ژن
  • تنظیم بیان ژن
  • راهبردهای ممکن برای کنترل تظاهر ژن
  • کنترل تظاهر ژن در باکتری‌ها
   • بیان ژن توسط فاکتور δ
   • کنترل رونویسی توسط رپرسور و فعال‌کننده
   • تنظیم اپرون لاکتوز
   • تنظیم اپرون تریپتوفان
   • تنظیم اپرون آرابینوز
  • تنظیم تظاهر ژن در یوکاریوت‌ها
   • تنظیم بیان ژن توسط افزایش‌دهنده‌ها (Enhancer)
   • تنظیم بیان ژن توسط هورمون‌ها
   • تنظیم بیان ژن توسط فاکتور T (Transcription Factor)
   • القا و فرونشاندن آنزیمی
   • پیرایش دگرواره (Alternative Splicing)
   • پایداری mRNA و بیان ژن
   • تکثیر بعضی ژن‌ها در طی تکامل
   • غیرفعال شدن یکی از کروموزوم‌های X در پستانداران ماده
   • تنظیم بیان ژن در هنگام ترجمه
   • تنظیم بیان ژن متالوتیونئین در انسان
   • تنظیم بیان ژن توسط miRNAs (Micro RNAs)
 • درس هشتم: تغییرات در ماده ژنتیکی
  • جهش (Mutation)
   • انواع مختلف جهش
   • جهش در سطح DNA
   • جهش در سطح ژن
   • جهش در سطح موجود زنده
  • برگشت اثر یک جهش
  • عوامل جهش‌زا
  • ترمیم DNA (DNA Repair)
   • ترمیم مستقیم (Direct Repair)
   • ترمیم خارج‌سازی بازی (Base Excision Repair)
   • ترمیم خارج‌سازی نوکلئوتیدی (Nucleotide Excision Repair)
   • ترمیم جفت‌شدگی ناجور (Mismatch Repair)
  • نوترکیبی (Recombination)
   • نوترکیبی همتا (Homologous Recombination)
   • نوترکیبی موضعی (Site Specific Recombination)
   • نوترکیبی ناروا (Illegitimate Recombination)
  • نقش نوترکیبی در ژنتیک
 • درس نهم: تجزیه ژنتیکی باکتری‌ها
  • ترسیم ژنی در باکتری
  • اهمیت ترسیم نقشه ژنی در باکتری
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله هماوری (conjugation)
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله ترارسانی (transduction)
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله تراریختی (transformation)
  • مزایای نسبی سه روش
 • درس دهم: اصول مهندسی ژنتيک
  • کاربرد مهندسی ژنتيک
  • جداسازی و خالص‌سازی DNA و RNA از سلول‌
  • اندازه‌گیری غلظت DNA
  • خالص‌سازی DNA
  • روش‌های آشکارسازی اسیدهای نوکلئیک
  • آنزیم‌های مورد استفاده برای دستکاری DNA
   • نوکلئازها
   • لیگازها
   • پلیمرازها
   • تغییردهنده‌ها
   • توپوایزومرازها
  • قرار دادن انتهای چسبنده روی مولکول‌های با انتهای تراز
   • اتصال‌دهنده‌ها (Linker)
   • سازگارکننده‌ها (Adaptor)
   • افزودن هموپلیمر
   • آنزیم توپوایزومراز
  • انواع حامل‌های کلون برای E.coli
   • پلاسمیدها (Plasmid)
   • ناقل‌های باکتریوفاژی (Bacteriophage Vector)
   • کاسمیدها (Casmid)
   • کروموزوم مصنوعی باکتری (Bacterial Artificial Chromosome)
  • حامل‌های کلون برای مخمر و سایر قارچ‌ها
   • پلاسمید µ2 مخمر
   • پلاسمیدهای اپیزومی مخمر (Yeast Episomal Plasmids) YEP
   • پلاسمیدهای مخمری تلفیق شونده (Yeast Integrating plasmids) YIps
   • پلاسمیدهای تکثیری مخمر (Yeast Replicative plasmids) YRps
   • کروموزوم مصنوعی مخمر (YAC (Yeast Artificial Chromosomes
  • حامل‌های کلون برای گیاهان عالی
   • پلاسمیدهای طبیعی اگروباکتریوم (Agrobacterium Tumefaciens)
   • پلاسمید القا‌کننده تومور یا پلاسمید Ti
   • Agrobacterium Rhizogenes
   • محدودیت کلون‌سازی با پلاسمیدهای اگروباکتریوم
   • کلون‌سازی ژن‌ها در گیاهان با انتقال مستقیم ژن
   • کلون‌سازی ژن‌ها در گیاهان توسط ویروس‌های گیاهی
    • کالیموویروس (Caulimovirus)
    • جمینی‌ویروس (Geminivirus)
  • حامل‌های کلون برای پستانداران
   • کلون‌سازی ژن با حامل ویروسی
    • ویروس سیمیان ۴۰ (SV40)
    • آدنوویروس
    • پاپیلوماویروس
    • ویروس همراه آدنو (AAV)
    • رتروویروس
   • کلون سازی ژن بدون حامل
    • ریزتزریقی
    • سلول بنیادی جنینی (Embryonic Stem Cell)
    • شیمر (Chimera)
  • روش‌های انتقال ژن
   • اگروباکتریوم
   • بمباران ذره‌ای
   • ریزتزریقی (Microinjection)
   • لیپوزوم‌ها
   • الکتروپوریشن
   • جذب مستقیم DNA
   • درشت‌تزریقی (Macroinjection)
   • پلی‌کاتیون‌ها
 • درس یازدهم: فناوری‌های امیکس و پروژه ژنوم انسان
  • ژنومیکس (Genomics)
   • کاریوتایپ (Karyotype)
   • روش‌های باندينگ (Banding)
   • (Fluorescence In Situ Hybridization) FISH
   • Multifluor FISH (Spectral Karyotyping)
  • ترانسکريپتوميکس (Transcriptomics)
   • آنالیز متوالی بیان ژن (SAGE)
   • آنالیز تراشه یا ریزآرایه (Microarray)
   • تراشه‌های DNA (DNA Chips)
  • پروتئومیکس (Proteomics)
   • الکتروفورز دو‌بعدی روی ژل پلی آکريل آميد (۲D-PAGE)
   • روش طيف‌سنجی جرمی يا MS (Mass Specterometry)
  • بیوانفورماتیک (Bioinformatics)
  • منشا انسان امروزی
  • ساختار ژنوم انسان
  • خانواده‌های چندژنی در انسان
  • آثار باقیمانده ژنی (Gene Relics)
  • DNA فراژنی (خارج ژنی)
   • DNA تکراری پراکنده (dispersive repetitive DNA)
    • (Short Interspersed Nuclear Element) SINE
    • (Long Interspersed Nuclear Element) LINE
    • (Human Endogenous Retroviruses) HERV
   • DNA تکراری خوشه‌ای (Clustered Repetitive DNA)
    • ماهواره‌ها (Satellites)
    • ماهوارک‌ها (Minisatellites)
    • ریز‌ماهواره‌ها (Microsatellites)
  • شباهت ژنوم انسان به میمون‌های بزرگ
  • چند شکلی در ژنوم انسان
  • پروژه ژنوم انسان

 

مفید برای
 • کشاورزی
 • زیست‌شناسی
 • میکروبیولوژی
 • پزشکی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. DNA به عنوان ماده ژنتیک
۲. ژن‌ها و اطلاعات زیست‌شناختی
۳. سازمان‌‌دهی ژنوم یوکاریوت‌ها
۴. همانندسازی DNA
۵. ساختمان RNA و رونویسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. سنتز پروتئین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تنظیم بیان ژن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تغییرات در ماده ژنتیکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تجزیه ژنتیکی باکتری‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. اصول مهندسی ژنتیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. فناوری‌های امیکس و پروژه ژنوم انسان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ژنتیک مولکولی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۵۹۶۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO137
مدت زمان ۹ ساعت و ۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۲۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۷۳۴ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۶ نظر ثبت شده است.
شاهین
شاهین
۱۴۰۱/۰۵/۰۲
آموزش رو مشاهده کردم خوب بود، تعداد سرفصل ها زیاد بود و به صورت مختصر جمع بندی کرده بودند.
کسی که اصلا چیزی بلد نباشه با دیدن آموزش قشنگ راه میوفته.
راضیه
راضیه
۱۴۰۱/۰۳/۰۸
خوب بود. هم مربوط به رشته ی کاریم بود، هم تحصیلی. خیلی کمک کننده بود. من حتی دارم از چکیده ای که یاد میگیرم از آموزش ها، تدریس می کنم.
معصومه
معصومه
۱۴۰۰/۱۱/۰۹
از این آموزش میتونید به عنوان یه منبع کمی استفاده کنید اگر برای یادگیری بیشتر نیاز به منبع دیگری دارید پیشنهاد می کنم این آموزش تهیه کنید.
عباس
عباس
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
فکر می کنم مطالب از پایه و همراه با توضیحات دقیق ارائه شده، در آموزش هایی مشابه این سعی کنید از تصاویر استفاده کنید خیلی میتونه کمک کنه.
معصومه
معصومه
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
با سلام و تشکر از زحمتی که بابت تهیه این فایلها کشیده شده ،اما اگر استاد در بیان مطالب و استفاده از تصاویر بهتر کار میکرد مطمنم بهتر از این می شد
با سپاس فراوان
سید علی
سید علی
۱۴۰۰/۰۵/۱۸
کامل و از پایه تدریس میشه و واقعا از صفر آدم یاد میگیره
برچسب‌ها:
Alternative splicing | Base Excision Repair | Casmid | Centromere | Chargaff | Chromatin | Chromatin Remodeling | Conjugation | DNA replication | DNA پلیمراز II | DNA پلیمراز III | DNA پلیمراز پروکاریوتی | DNA فراپیچیده | DNA فراژنی | Genetic Engineering | Genomics | Heterogeneous nuclear RNA | Histone | hnRNA | Illegitimate Recombination | Intron Splicing | Lampbrush | miRNAs | Molecular Genetics | mRNA | Mutation | Omics technologies | Operon | Polytene | Protein synthesis | Proteomics | Recombination | Regulation of gene expression | RNA | RNA پروکاریوت | RNA پلیمراز I | RNA پلیمراز II | RNA پلیمراز III | RNA حامل | RNA ریبوزومی | rRNA | scRNA | Small nuclear RNA | Solenoid | transcription | Transduction | transformation | tRNA | آنتی بیوتیک | آنزیم RNA پلیمراز | آنزیم RNA پلیمراز پروکاریوتی | اپرون | استیلاسیون هیستون‌ ها | اسید آمینه | اسیدهای آمینه | اصلاح DNA | انواع مختلف RNA در سلول | اهمیت ترسیم نقشه ژنی در باکتری | اینترون AT-AC | اینترون GT-AG | اینترون tRNA | بازهای تغییریافته DNA | باکتریوفاژ ʎ | بیان ژن | پراش اشعه X | پرایماز | پروتئومیکس | پروتئین dnaC | پروتئین Rep | پروتئین‌ سازی | پروتئین های SSB | پروکاریوت | پستانداران ماده | پلاسمیدهای اپیزومی مخمر | پلی سیسترون | پیرایش اینترون‌ | پیوندهای فسفودی استر | تا خوردن DNA | تداوم زنجیره پلی پپتیدی | ترارسانی | تراریختی | ترسیم نقشه ژنی | ترمیم جفت شدگی ناجور | ترمیم خارج سازی بازی | ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی | تشخیص کدون | تشخیص کدون | تشکیل آمینواسیل tRNA | تشکیل آمینواسیل tRNA | تغییر ساختار کروماتین | تغییر ساختار کروماتین | تغییر مدل کروماتین | تغییر مدل کروماتین | تغییرات شیمیایی هیستون‌ ها | تغییرات شیمیایی هیستون‌ ها | تکامل mRNA در یوکاریوت | تکامل mRNA در یوکاریوت | تکامل rRNA | تکامل rRNA | تکامل tRNA | تکامل tRNA | تنظیم اپرون لاکتوز | تنظیم اپرون لاکتوز | تنظیم بیان ژن | تنظیم بیان ژن | توالی پلی نوکلئوتیدها | توالی پلی نوکلئوتیدها | توپوایزومراز | توپوایزومراز | توزیع نوکلئوزوم‌ ها | توزیع نوکلئوزوم‌ ها | خصوصیات مارپیچ دوگانه DNA | خصوصیات مارپیچ دوگانه DNA | رونویسی | رونویسی | ژن متالوتیونئین | ژن متالوتیونئین | ژن های خوشه ای | ژن های خوشه ای | ژن های غیرفعال | ژن های غیرفعال | ژن های منقطع | ژن های منقطع | ژنومیکس | ژنومیکس | ساختار کروماتین | ساختار کروماتین | ساختمان پروتئین | ساختمان پروتئین | ساختمان ریبوزوم | ساختمان ریبوزوم | سانترومر | سانترومر | سنتز پروتئین | سنتز پروتئین | سوپرکویل | سوپرکویل | عوامل پایدارکننده DNA | عوامل پایدارکننده DNA | فاژهای T | فاژهای T | فاکتور δ | فاکتور δ | فسفوریلاسیون هیستون‌ ها | فسفوریلاسیون هیستون‌ ها | فناوری‌های اُمیکس | فناوری‌های اُمیکس | کدون‌ های مترادف | کدون‌ های مترادف | کروموزوم X | کروموزوم X | کروموزوم مصنوعی باکتری | کروموزوم مصنوعی باکتری | کروموزوم مصنوعی مخمر | کروموزوم مصنوعی مخمر | کروموزوم‌ های X | کروموزوم‌ های X | کروموزوم های پلی تن | کروموزوم های پلی تن | کروموزوم های لامب براش | کروموزوم های لامب براش | کروموزوم‌ های لمپ براش | کروموزوم‌ های لمپ براش | کلروپلاست | کلروپلاست | کنش پروتئین | کنش پروتئین | متیلاسیون DNA | متیلاسیون DNA | متیلاسیون هیستون‌ ها | متیلاسیون هیستون‌ ها | مهندسي ژنتيك | مهندسي ژنتيك | مولکول‌ های با انتهای تراز | مولکول‌ های با انتهای تراز | مونوسیسترون | مونوسیسترون | میتوکندری | میتوکندری | ناقل‌ های باکتریوفاژی | ناقل‌ های باکتریوفاژی | نقش نوترکیبی در ژنتیک | نقش نوترکیبی در ژنتیک | هتروکروماتین | هتروکروماتین | همانندسازی DNA | همانندسازی DNA | همانندسازی در میتوکندری | همانندسازی در میتوکندری | همانندسازی در ویروس‌ های DNA دار | همانندسازی در ویروس‌ های DNA دار | هماوری | هماوری | یوکاریوت | یوکاریوت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×