×
تعداد دانشجو
۲۲۴ نفر
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان

آموزش ژنتیک مولکولی

آموزش ژنتیک مولکولی

تعداد دانشجو
۲۲۴ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ژنتیک مولکولی

چکیده

ژنتیک مولکولی (Molecular Genetics)، عملکرد و ساختمان ژن ها را مطالعه کرده و نحوه وراثت ژن ها و صفات بین افراد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به مطالعه موتاسیون (جهش) ژنتیکی پرداخته و عوامل ایجادکننده موتاسیون و نوع جهش ژنتیکی ایجاد شده را مورد بررسی قرار می دهد. این فرادرس برای دانشجویان مقاطع مختلف زیست شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی و پزشکی با گرایش های متفاوت، مفید است و در آن مواردی همچون: ساختار DNA, RNA, نوکلئوزوم، کروموزوم و انواع کروموزوم مورد بررسی قرار می گیرد.

مدرس
دکتر مریم دانش گیلوایی

دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

مریم دانش گیلوایی، دارای دکتری اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری از دانشگاه گیلان هستند و از سال 1387 مشغول تدریس در دانشگاه آزاد و پیام نور قم و دانشگاه گیلان بوده‌اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

ژنتیک مولکولی (Molecular Genetics)، عملکرد و ساختمان ژن ها را مطالعه کرده و نحوه وراثت ژن ها و صفات بین افراد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به مطالعه موتاسیون (جهش) ژنتیکی پرداخته و عوامل ایجادکننده موتاسیون و نوع جهش ژنتیکی ایجاد شده را مورد بررسی قرار می دهد. این فرادرس برای دانشجویان مقاطع مختلف زیست شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی و پزشکی با گرایش های متفاوت، مفید است و در آن مواردی همچون: ساختار DNA, RNA, نوکلئوزوم، کروموزوم و انواع کروموزوم مورد بررسی قرار می گیرد.

در درس چهارم، نحوه همانندسازی DNA در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها مورد بحث قرار می گیرد و در درس پنجم به رونویسی ژنوم پرداخته می شود و همچنین انواع مولکول های RNA، انواع آنزیم های RNA پلیمراز، نحوه رونویسی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها و نیز پردازش rRNA, tRNA, mRNA از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد.

در درس ششم، مراحل ترجمه در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، رمز ژنتیکی و ساختمان ریبوزوم ارائه می گردد. در درس هفتم، تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و تنظیم اپرون ها تدریس می شود و درس هشتم نیز به جهش، انواع مختلف جهش، ترمیم DNA، نوترکیبی و نقش نوترکیبی در ژنتیک اختصاص دارد. در درس نهم، ترسیم نقشه ژنی به وسیله هماوری (Conjugation)، ترارسانی (Transduction) و تراریختی (Transformation) و مزایای نسبی سه روش بیان می گردد.

در درس دهم، مهندسی ژنتیک، حامل های کلون و روش های انتقال ژن و سرانجام در درس یازدهم نیز مباحثی همچون: ژنومیکس (Genomics)، ترانسکريپتوميكس (Transcriptomics)، پروتئومیکس (Proteomics)، بیوانفورماتیک (Bioinformatics) و ساختار و پروژه ژنوم انسان آموزش داده می شود.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: DNA به عنوان ماده ژنتیک
  • مقدمه
  • DNA یک پلیمر است
   • نوکلئوتیدها، منومرهای DNA
   • پلی نوکلئوتیدها
    • اتصال نوکلئوتیدها توسط پیوندهای فسفودی استر
    • پایانه های شیمیایی متمایز پلی نوکلئوتیدها
    • طول و توالی پلی نوکلئوتیدها
  • مارپیچ دوگانه
   • نسبت بازهای چارگاف (Chargaff)
   • تجزیه DNA توسط پراش اشعه X
   • خصوصیات مارپیچ دو گانه DNA
  • اشکال متفاوت DNA
  • عوامل پایدارکننده DNA
  • DNA فراپیچیده (سوپرکویل)
  • توپوایزومرازها
  • بازهای تغییریافته DNA
  • پلی نوکلئوتید RNA
   • نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده RNA
   • انواع مختلف RNA در سلول
   • تفاوت شیمیایی RNA و DNA
 • درس دوم: ژن ها و اطلاعات زیست شناختی
  • ژن ها قطعاتی از DNA هستند
  • سازمان دهی ژن در DNA
   • ژن های خوشه ای
    • اپرون ها (Operon)
    • خانواده های چند ژنی
  • ژن های غیر فعال
  • ژن های منقطع
  • تظاهر ژن
   • اصل قضیه مرکزی
   • رونویسی
   • ترجمه
   • نقش پروتئین ها
 • درس سوم: سازمان دهی ژنوم یوکاریوت ها
  • کروموزوم (Chromosome)
   • انواع کروموزم ها از نظر محل سانترومر (Centromere)
  • کروماتین (Chromatin)
  • هیستون (Histone)
   •  اثر متقابل هیستون با هیستون در نوکلئوزوم
  • نوکلئوزوم ها
  • سلنوئید (Solenoid)
  • تا خوردن DNA
  • توزیع نوکلئوزوم‌ ها
  • بسته بندی کروموزم ها
  • تغییر مدل کروماتین (Chromatin Remodeling)
  • تغییرات شیمیایی هیستون‌ ها
   • استیلاسیون هیستون‌ ها
   • متیلاسیون هیستون‌ ها
   • فسفوریلاسیون هیستون‌ ها
  • تاثیر تغییر شیمیایی هیستون‌ ها در ساختار کروماتین و بیان ژن
  • متیلاسیون DNA
  • غیر فعال‌ سازی کروموزوم X با ایجاد هتروکروماتین
  • قابل توارث بودن تغییر ساختار کروماتین
  • کروموزوم‌ های پلی‌ تن (Polytene)
  • کروموزوم‌ های لمپ براش (Lampbrush)
 • درس چهارم: همانندسازی DNA
  • الگوی کلی همانندسازی
  • آزمایش مزلسون و استال
  • همانندسازی در پروکاریوت ها
   • نقش پروتئین ها در همانندسازی
    • پروتئین dnaA
    • پروتئین dnaB
    • پروتئین dnaC
    • پروتئین‌ های SSB
    • پرایماز
    • پروتئین‌ های n, n′, n′′, i
    • پروتئین Rep
   • DNA پلیمراز پروکاریوتی
    • DNA پلیمراز I
    • DNA پلیمراز II
    • DNA پلیمراز III
  • مراحل همانندسازی DNA در پروکاریوت ها
   • مرحله آغاز
   • مرحله طویل شدن
   • اصلاح DNA
   • مرحله خاتمه
  • همانندسازی در یوکاریوت ها
   • DNA پلیمراز یوکاریوتی
  • همانندسازی در میتوکندری
  • همانندسازی به روش حلقه چرخان
  • همانندسازی در ویروس‌ های DNA دار
   • همانندسازی در باکتریوفاژ ɸX174
   • همانندسازی در باکتریوفاژ ʎ
   • همانندسازی در فاژهای T
 • درس پنجم: ساختمان RNA و رونویسی
  • ساختمان RNA
  • انواع RNA
   • RNA پیامبر (mRNA)
   • RNA ریبوزومی (rRNA)
   • RNA حامل (tRNA)
   • Heterogeneous nuclear RNA) hnRNA)
   • Small nuclear RNA) snRNA)
   • Small cytoplasmic RNA) scRNA)
  • آنزیم RNA پلیمراز
   • آنزیم RNA پلیمراز پروکاریوتی
   • آنزیم RNA پلیمراز یوکاریوتی
  • تغییر و پردازش mRNA
  • تغییر و پردازش tRNA
  • رونویسی در پروکاریوت ها
   • مرحله آغاز رونویسی
   • مرحله تداوم رونویسی
   • مرحله خاتمه رونویسی
    • خاتمه ساده
    • خاتمه وابسته به فاکتور Rho
  • رونویسی در یوکاریوت ها
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز II
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز I
   • آغاز رونویسی توسط RNA پلیمراز III
  • پایان رونویسی
  • RNA مونوسیسترونی و پلی سیسترونی
  • آنتی بیوتیک‌ های ممانعت‌ کننده از رونویسی
  • تکامل RNA
   • نقش آنزیم‌ ها در تکامل RNA پروکاریوت
   • تکامل RNA در یوکاریوت
    • تکامل rRNA
    • تکامل tRNA
    • تکامل mRNA در یوکاریوت
     • کلاهک‌ گذاری در انتهای '5
     • دم پلی A در انتهای 3′
     • پیرایش اینترون‌ (Intron Splicing)
      • اینترون GT-AG
      • اینترون خودپیرایش
      • اینترون AT-AC
      • اینترون گروه II
      • اینترون tRNA
  • اهمیت اینترون
  • ویرایش RNA
 • درس ششم: سنتز پروتئین
  • اسیدهای آمینه
  • سطوح مختلف ساختمان پروتئین
  • توالی اسید آمینه کلید ساختار و کنش پروتئین
  • مطالعه ساختمان پروتئین
  • رمز ژنتیکی
  • ویژگی های رمز ژنتیکی
  • اصول مولکولی کدون‌ های مترادف
  • نقش tRNA در ترجمه
  • تشکیل آمینواسیل tRNA
  • تشخیص کدون
  • مراحل ترجمه در پروکاریوت ها
   • مرحله آغاز ترجمه
   • تداوم زنجیره پلی پپتیدی
   • مرحله پایان ترجمه
  • ترجمه در یوکاریوت ها
  • مقایسه دستگاه ترجمه در پرو و یوکاریوت ها
  • تغییرات بعد ترجمه
  • پروتئین سازی در میتوکندری و کلروپلاست
  • آنتی بیوتیک‌ های موثر در پروتئین‌ سازی
  • انتقال پروتئین‌ ها از غشا
  • ساخت پروتئین بدون mRNA
 • درس هفتم: تنظیم بیان ژن
  • راهبردهای ممکن برای کنترل تظاهر ژن
  • کنترل تظاهر ژن در باکتری ها
   • بیان ژن توسط فاکتور δ
   • کنترل رونویسی توسط رپرسور و فعال‌ کننده
   • تنظیم اپرون لاکتوز
   • تنظیم اپرون تریپتوفان
   • تنظیم اپرون آرابینوز
  • تنظیم تظاهر ژن در یوکاریوت ها
   • تنظیم بیان ژن توسط افزایش دهنده‌ ها (Enhancer)
   • تنظیم بیان ژن توسط هورمون‌ ها
   • تنظیم بیان ژن توسط فاکتور T
   • القا و فرونشاندن آنزیمی
   • پیرایش دگرواره (Alternative splicing)
   • پایداری mRNA و بیان ژن
   • تکثیر بعضی ژن‌ ها در طی تکامل
   • غیر فعال شدن یکی از کروموزوم‌ های X در پستانداران ماده
   • تنظیم بیان ژن در هنگام ترجمه
   • تنظیم بیان ژن متالوتیونئین در انسان
   • تنظیم بیان ژن توسط miRNAs
 • درس هشتم: تغییرات در ماده ژنتیکی
  • جهش (Mutation)
  • انواع مختلف جهش
   • جهش در سطح DNA
   • جهش در سطح ژن
   • جهش در سطح موجود زنده
  • برگشت اثر یک جهش
  • عوامل جهش زا
  • ترمیم DNA
   • ترمیم مستقیم (Direct Repair)
   • ترمیم خارج سازی بازی (Base Excision Repair)
   • ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی (Nucleotide Excision Repair)
   • ترمیم جفت شدگی ناجور (Mismatch Repair)
  • نوترکیبی (Recombination)
   • نوترکیبی همتا (Homologous Recombination)
   • نوترکیبی موضعی (Site Specific Recombination)
   • نوترکیبی ناروا (Illegitimate Recombination)
  • نقش نوترکیبی در ژنتیک
 • درس نهم: تجزیه ژنتیکی باکتری ها
  • ترسیم ژنی در باکتری
  • اهمیت ترسیم نقشه ژنی در باکتری
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله هماوری (Conjugation)
  •  ترسیم نقشه ژنی به وسیله ترارسانی (Transduction)
  • ترسیم نقشه ژنی به وسیله تراریختی (Transformation)
  • مزایای نسبی سه روش
 • درس دهم: اصول مهندسی ژنتیک
  • کاربرد مهندسي ژنتيك
  • جداسازی و خالص سازی DNA و RNA از سلول‌
  • اندازه‌گیری غلظت DNA
  • خالص‌ سازی DNA
  • روش‌ های آشکارسازی اسیدهای نوکلئیک
  • آنزیم‌ های مورد استفاده برای دستکاری DNA
   • نوکلئازها
   • لیگازها
   • پلیمرازها
   • تغییردهنده‌ ها
   • توپوایزومرازها
  • قرار دادن انتهای چسبنده روی مولکول‌ های با انتهای تراز
   • اتصال‌ دهنده‌ها (Linker)
   • سازگارکننده‌ ها (Adaptor)
   • افزودن هموپلیمر
   • آنزیم توپوایزومراز
  • انواع حامل‌ های کلون برای E. coli
   • پلاسمیدها (Plasmid)
   • ناقل‌ های باکتریوفاژی (Bacteriophage vector)
   • کاسمیدها (Casmid)
   • کروموزوم مصنوعی باکتری (Bacterial Artificial Chromosome)
  • حامل‌ های کلون برای مخمر و سایر قارچ‌ ها
   • پلاسمید µ 2 مخمر
   • پلاسمیدهای اپیزومی مخمر (Yeast Episomal Plasmids)
   • پلاسمیدهای مخمری تلفیق شونده (Yeast Integrating Plasmids)
   • پلاسمیدهای تکثیری مخمر (Yeast Replicative Plasmids)
   • کروموزوم مصنوعی مخمر (YAC)
  • حامل‌ های کلون برای گیاهان عالی
   • پلاسمیدهای طبیعی اگروباکتریوم (Agrobacterium Tumefaciens)
   • پلاسمید القاکننده تومور یا پلاسمید Ti
   • Agrobacterium Rhizogenes
   • محدودیت کلون سازی با پلاسمیدهای اگروباکتریوم
   • کلون سازی ژن ها در گیاهان با انتقال مستقیم ژن
   • کلون سازی ژن ها در گیاهان توسط ویروس های گیاهی
    • کالیموویروس (Caulimovirus)
    • جمینی ویروس (Geminivirus)
  • حامل های کلون برای پستانداران
   • کلون سازی ژن با حامل ویروسی
    • ویروس سیمیان ۴۰ (SV40)
    • آدنوویروس
    • پاپیلوماویروس
    • ویروس همرا آدنو (AAV)
    • رتروویروس
   • کلون سازی ژن بدون حامل
    • ریزتزریقی
    • سلول بنیادی جنینی (Embryonic Stem Cell)
    • شیمر (Chimera)
  • روش ‌های انتقال ژن
   • اگروباکتریوم
   • بمباران ذره‌ ای
   • ریزتزریقی (Microinjection)
   • لیپوزوم ‌ها
   • الکتروپوریشن
   • جذب مستقیم DNA
   • درشت ‌تزریقی (Macroinjection)
   • پلی ‌کاتیون ‌ها
 • درس یازدهم: فناوری‌ های امیکس (Omics) و پروژه ژنوم انسان
  • ژنومیکس (Genomics)
   • کاریوتایپ (karyotype)
   • روش‌هاي باندينگ (Banding)
   • Fluorescence in Situ Hybridization
   • (Multifluor FISH (Spectral karyotyping
  • ترانسکريپتوميكس (Transcriptomics)
   • آنالیز متوالی بیان ژن (SAGE)
   • آنالیز تراشه یا ریزآرایه (Microarray)
   • تراشه‌ های DNA
  • پروتئومیکس (Proteomics)
   • الکتروفورز دو بعدی روی ژل پلی آکريل آميد (2D-PAGE)
   • روش طيف‌ سنجی جرمی يا Mass Specterometry
  • بیوانفورماتیک (Bioinformatics)
  • منشا انسان امروزی
  • ساختار ژنوم انسان
  • خانواده‌ های چند ژنی در انسان
  • آثار باقیمانده ژنی (Gene Relics)
  • DNA فراژنی (خارج ژنی)
   • DNA تکراری پراکنده (Dispersive Repetitive DNA)
    • Short Interspersed Nuclear Element) SINE)
    • Long Interspersed Nuclear Element) LINE)
    • Human endogenous retroviruses) HERV)
   • DNA تکراری خوشه‌ ای (Clustered Repetitive DNA)
    • ماهواره‌ ها (Satellites)
    • ماهوارک‌ ها (Minisatellites)
    • ریز ماهواره‌ ها (Microsatellites)
  • شباهت ژنوم انسان به میمون‌ های بزرگ
  • چند شکلی در ژنوم انسان
  • پروژه ژنوم انسان

 

مفید برای رشته های
 • کشاورزی
 • زیست شناسی
 • میکروبیولوژی
 • پزشکی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. DNA به عنوان ماده ژنتیک

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. ژن ها و اطلاعات زیست شناختی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. همانندسازی DNA

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. همانندسازی DNA

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. ساختمان RNA و رونویسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. سنتز پروتئین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تنظیم بیان ژن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تغییرات در ماده ژنتیکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تجزیه ژنتیکی باکتری ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. اصول مهندسی ژنتیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. فناوری های امیکس و پروژه ژنوم انسان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ژنتیک مولکولی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۵۹۶۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO137
مدت زمان ۹ ساعت و ۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدیویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۳۵۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۲۲۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
محمدرضا
محمدرضا

مدرس خیلی به مطالب پزشکی آشنا نبودند برای علوم پایه مناسب تر هست.


برچسب‌ها:
Alternative splicing | Base Excision Repair | Casmid | Centromere | Chargaff | Chromatin | Chromatin Remodeling | Conjugation | DNA replication | DNA پلیمراز II | DNA پلیمراز III | DNA پلیمراز پروکاریوتی | DNA فراپیچیده | DNA فراژنی | Genetic Engineering | Genomics | Heterogeneous nuclear RNA | Histone | hnRNA | Illegitimate Recombination | Intron Splicing | Lampbrush | miRNAs | Molecular Genetics | mRNA | Mutation | Omics technologies | Operon | Polytene | Protein synthesis | Proteomics | Recombination | Regulation of gene expression | RNA | RNA پروکاریوت | RNA پلیمراز I | RNA پلیمراز II | RNA پلیمراز III | RNA حامل | RNA ریبوزومی | rRNA | scRNA | Small nuclear RNA | Solenoid | transcription | Transduction | transformation | tRNA | آنتی بیوتیک | آنزیم RNA پلیمراز | آنزیم RNA پلیمراز پروکاریوتی | اپرون | استیلاسیون هیستون‌ ها | اسید آمینه | اسیدهای آمینه | اصلاح DNA | انواع مختلف RNA در سلول | اهمیت ترسیم نقشه ژنی در باکتری | اینترون AT-AC | اینترون GT-AG | اینترون tRNA | بازهای تغییریافته DNA | باکتریوفاژ ʎ | بیان ژن | پراش اشعه X | پرایماز | پروتئومیکس | پروتئین dnaC | پروتئین Rep | پروتئین‌ سازی | پروتئین های SSB | پروکاریوت | پستانداران ماده | پلاسمیدهای اپیزومی مخمر | پلی سیسترون | پیرایش اینترون‌ | پیوندهای فسفودی استر | تا خوردن DNA | تداوم زنجیره پلی پپتیدی | ترارسانی | تراریختی | ترسیم نقشه ژنی | ترمیم جفت شدگی ناجور | ترمیم خارج سازی بازی | ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی | تشخیص کدون | تشکیل آمینواسیل tRNA | تغییر ساختار کروماتین | تغییر مدل کروماتین | تغییرات شیمیایی هیستون‌ ها | تکامل mRNA در یوکاریوت | تکامل rRNA | تکامل tRNA | تنظیم اپرون لاکتوز | تنظیم بیان ژن | توالی پلی نوکلئوتیدها | توپوایزومراز | توزیع نوکلئوزوم‌ ها | خصوصیات مارپیچ دوگانه DNA | رونویسی | ژن متالوتیونئین | ژن های خوشه ای | ژن های غیرفعال | ژن های منقطع | ژنومیکس | ساختار کروماتین | ساختمان پروتئین | ساختمان ریبوزوم | سانترومر | سنتز پروتئین | سوپرکویل | عوامل پایدارکننده DNA | فاژهای T | فاکتور δ | فسفوریلاسیون هیستون‌ ها | فناوری‌های اُمیکس | کدون‌ های مترادف | کروموزوم X | کروموزوم مصنوعی باکتری | کروموزوم مصنوعی مخمر | کروموزوم‌ های X | کروموزوم های پلی تن | کروموزوم های لامب براش | کروموزوم‌ های لمپ براش | کلروپلاست | کنش پروتئین | متیلاسیون DNA | متیلاسیون هیستون‌ ها | مهندسي ژنتيك | مولکول‌ های با انتهای تراز | مونوسیسترون | میتوکندری | ناقل‌ های باکتریوفاژی | نقش نوترکیبی در ژنتیک | هتروکروماتین | همانندسازی DNA | همانندسازی در میتوکندری | همانندسازی در ویروس‌ های DNA دار | هماوری | یوکاریوت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر