×
مجموعه آموزش الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

مجموعه آموزش الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۰,۲۹۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۴۰۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۴۹۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵,۰۸۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۹ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۱۷۷ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۹۹۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۰ مدرس: حسن سعادتمند مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۴۴ مدرس: حسن سعادتمند مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۵۸۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۹۵۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۹۵۰ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۰۰ مدرس: دکتر بهداد آرندیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۶۰۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۷۴۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۹۵ مدرس: دکتر بهداد آرندیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۳ مدرس: دکتر محمد روحانی نژاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۶۵۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۴۶۷ مدرس: دکتر محمد روحانی نژاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۹۲۱ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱,۳۶۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۶۶۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶۱۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۴۹۵ مدرس: دکتر علی سعداله مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۵۷۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۹۱ مدرس: دکتر بهداد آرندیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: هومن شایانفر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۵۲ مدرس: ندا سلطانی حلوایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: لیلا پاشائی بناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید