مجموعه آموزش سیستم‌ ها و منطق فازی | از صفر تا صد

مجموعه آموزش سیستم‌ ها و منطق فازی | از صفر تا صد

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۷,۶۹۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۶۱۹ مدرس: ایمان صفری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۱۸۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۷۱۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۶ مدرس: دکتر محمد علی نظام محله مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۸۳۰ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: جواد پالیزوان زند مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید