مجموعه آموزش مهندسی علوم و صنایع غذایی

مجموعه آموزش مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳۰۹ مدرس: ناصر سلطانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳۸۱ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: دکتر مسعود حبیبی نجفی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴۶۱ مدرس: دکتر آسیه حسن زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: دکتر آیدا ساعتچی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۸۶ مدرس: دکتر فاطمه رسولی قهرودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲ مدرس: دکتر مسعود حبیبی نجفی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: دکتر مهدی دست باز مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: دکتر سعیده شهریاری نژاد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۲۹ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: مهناز رئیسیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: دکتر افشین کرمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: دکتر سمیه لقمانی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: دکتر لیدا شاهسونی مجرد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: مریم شمسائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: دکتر الهه عابدی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۲۳ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: دکتر مسعود حبیبی نجفی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۱۸ مدرس: ملیحه معصومی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۸۰ مدرس: مائده سادات هاشمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: دکتر مسعود حبیبی نجفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۶۲ مدرس: دکتر حسین میر سعید قاضی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: دکتر ثمر صحرائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید