مجموعه آموزش‌ مکاترونیک (Mechatronics)

مجموعه آموزش‌ مکاترونیک (Mechatronics)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶۹۲ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶۴۶ مدرس: دکتر حامی تورجی زاده مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۶ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۰ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۲ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: احمد فرهنگ نیا مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹۳ مدرس: محمد ساریخانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید