×
مجموعه آموزش‌ حرارت و سیالات (Heat and Fluid)

مجموعه آموزش‌ حرارت و سیالات (Heat and Fluid)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۴۳۱ مدرس: فاضل محمدی خواه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۷۸۷ مدرس: علیرضا اسفندیار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۱۲۳ مدرس: مرتضی نقمه کو مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۷۲۵ مدرس: محمد حسن خراسانی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۴۰۸ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۱۹۰ مدرس: مهدی جواهران یزد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۴ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳۴۷ مدرس: دکتر علی لهراسی نیچکوهی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۴۱ مدرس: دکتر صادق خواجه پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۷۷ مدرس: فرانک تاج میر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۲۴ مدرس: حسن بزی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۵۰۲ مدرس: حسن بزی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۶۲۹ مدرس: حامد رضایی عزیز آبادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۶۹۷ مدرس: حامد رضایی عزیز آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: حامد جعفری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید