×
مجموعه آموزش دروس پایه هفتم

مجموعه آموزش دروس پایه هفتم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵۲۴ مدرس: علی معصومی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: زهرا تقدمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴۳۲ مدرس: سجاد فتاحی زفرقندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۴۲ مدرس: سید مهدی تقوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۰۳ مدرس: فاطمه افضل خانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: حمیدرضا منصوریان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: پوریا طباطبایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید