×
مجموعه آموزش دروس پایه دهم

مجموعه آموزش دروس پایه دهم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۲۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶۳۶ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴۹۵ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۳۳ مدرس: دکتر روح الله محمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴۵۰ مدرس: حسن صالحی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۱۳ مدرس: راضیه یادگاری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: شیرین جهانبانی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۲۲ مدرس: کیوان محب خسروی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۱۷ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: دکتر الهه مسیح خواه مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۹۱ مدرس: علی آقابالایی توفیقی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۸۸ مدرس: خدایار قربانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۷۵ مدرس: محمدصادق فرهمند نکو مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: محمد گودرزی دهریزی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید