×
مجموعه آموزش های سی شارپ | آموزش پروژه محور #C

مجموعه آموزش های سی شارپ | آموزش پروژه محور #C

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۷۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۳۳۲ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۶۲ مدرس: محمد جواد خرامان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: مهدی کاشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷۲۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۳۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۴۲۲ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸۸۶ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۷۲ مدرس: رضا خاجوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵۷۱ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷۸۸ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۷۳۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: فرشته تقی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۳۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۴۹۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: نعیم یوسفی فرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۷۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۸۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۰۳ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۷۷۸ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶۶۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید