×
مجموعه آموزش تاسیسات ساختمان

مجموعه آموزش تاسیسات ساختمان

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۱۴۲ مدرس: معید ذهبیون,محمد یزدانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۸۴۳ مدرس: معید ذهبیون,محمد یزدانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۸ مدرس: سید محمدحسین جعفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: دکتر رضا روحی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۴۸۵ مدرس: حسام سلیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۲۰ مدرس: مهرداد بیناباجی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۶۰۸ مدرس: نیما خادمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: دکتر مسعود سلطان ‎رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۶۲۳ مدرس: علی آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۳۴ مدرس: امیرحسین مهرفر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۷۱ مدرس: دکتر مهنوش شجیعی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۸۷۲ مدرس: علی بوبه رژ مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۹۵ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید