×
مجموعه آموزش‌‌ مهندسی پزشکی

مجموعه آموزش‌‌ مهندسی پزشکی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۸۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۸۶۱ مدرس: رضوانه قاسم نژاد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۰ مدرس: دکتر امین زاده شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۶۳ مدرس: دکتر سروش بخشی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۵۲۶ مدرس: سمیه صادقی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۷۲ مدرس: فاطمه ظاهری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۸ مدرس: احسان سودمند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۶ مدرس: دکتر نادر گودرزی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵۲۰ مدرس: دکتر کامبیز عباچی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: محمد رحمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۵ مدرس: جواد راحتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۸ مدرس: سید امیر سیدصالحی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: دکتر زهرا کشتمند مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۷ مدرس: دکتر نادر گودرزی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۰۸ مدرس: مژگان کشاورز مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۰۲ مدرس: فرزاد مرادی خواه مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۱۸ مدرس: فرشته علیزاده فرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۸۸ مدرس: رضا جهانگیر مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۳۱ مدرس: احدعلی هراتی اصل مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۱۴ مدرس: مهسا سالیانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: دکتر اسماعیل شریعت مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۶۲۰ مدرس: نرجس حیدری مورچه خورتی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۴۵ مدرس: دکتر زهرا سلیمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۵۷ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۳۲ مدرس: دکتر آزیتا سالاریان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۱۵ مدرس: دکتر نگار متقی دستجردی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: کیان اسماعیلیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: کیان اسماعیلیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۷۶ مدرس: دکتر مجید قشونی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: محمدامین محمدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: پریسا حیدری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: دکتر فرزانه نایب حبیب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۶۳۹ مدرس: فتاح حایری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: علیرضا رضائی زنگنه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: پیمان رفیعی پور مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۷۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۳۲ مدرس: فریده رحیم نژاد مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۰۷ مدرس: مسعود مردانشاهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: امیرعلی میلانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: رضوان آذری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۶۱ مدرس: دکتر آزیتا سالاریان مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۴۶ مدرس: امیرمحمد قربانی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۳۹ مدرس: پیمان رفیعی پور مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: دکتر فرزانه نایب حبیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱۳۴ مدرس: ساناز آقاجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: حوا شفیعی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۳۴۳ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید