×
مجموعه آموزش دروس پایه دوازدهم

مجموعه آموزش دروس پایه دوازدهم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۸۹۹ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵۳۸ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲۲۷ مدرس: سید عادل‌رضا مرتضوی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: جبار قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: خیرالله اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: دکتر حجت کجانی حصاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: سپیده سلجوقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۲۷ مدرس: نسیم محمودی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: سهراب غلام‌پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: دکتر سیده‌ محبوبه جمالی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: دکتر سیدعلی هاشمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: محمدرضا بزرگ نیا مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۱۸ مدرس: مهدی باغشاهی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: دکتر محمدمهدی طاهری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: دکتر اسحاق اسفندیار مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۲۸ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۴۰ مدرس: دکتر اسحاق اسفندیار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: سعید مهدوی مزده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید