×
مجموعه آموزش ناشنوایان

مجموعه آموزش ناشنوایان

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۱۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۰ عنوان آموزشی

یکی از مهم ترین جنبه های عدالت اجتماعی مربوط به ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای همه افراد در جامعه است. در همین راستا، بطور خاص با توجه به اینکه این روزها افراد زیادی دچار ناشنوایی می شوند، چند وقتی است که پروژه ای در دل فرادرس کلید خورده است: «فرادرس برای ناشنوایان».

ما قصد داریم آموزش های منتشر شده در فرادرس را، حداقل موارد عمومی تر را، برای جامعه ناشنوایان ایران بازتولید و یا ترجمه کنیم. اگر خودتان این مهارت را دارید و یا فردی را می شناسید که می تواند ما را در این مسیر همراهی کند، از طریق این لینک (+)، این موضوع را با ما مطرح نمایید.

1
تعداد دانشجویان: ۳۷۵ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵۲۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۱۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: فاطمه عابدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۰۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۱۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: ساناز رهروانی مدت زمان آموزش: ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: عالمه معصوم مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۹۷ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲۴۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۴۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۳۷ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۰۹ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۶۸ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: سجاد سلطانیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: عبداله شریفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: امید بهشتی فر مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۳۶ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۱۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۷۳۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۵۱۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۴۷۳ مدرس: زهرا ضمامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۶۵۸ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۰۵ مدرس: دکتر حسین میر سعید قاضی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید