×
مجموعه آموزش سینما

مجموعه آموزش سینما

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۷ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶,۵۸۵ مدرس: مصطفی مسافرین مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۰,۴۹۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۸۶۲ مدرس: میثم حیدریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: نگین اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۸۷۰ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵,۲۶۴ مدرس: محمدرضا فراهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵۸۶ مدرس: احمدرضا سلیمانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳,۳۵۹ مدرس: خاطره سادات عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۶۱۰ مدرس: مجید یزدانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: عرفان ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۱۷ مدرس: محمود الیاسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۰ مدرس: ابراهیم غلامی روچی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: محمدرضا شاه مردی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۱ مدرس: محمدرضا شاه مردی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: علیرضا زارعی,محمدرضا شاه مردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: امید چملاک مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید