×
مجموعه آموزش دروس پایه یازدهم

مجموعه آموزش دروس پایه یازدهم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۸۲۲ مدرس: کورش امامی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴۱۱ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲۵۳ مدرس: سهراب غلام‌پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۴۳ مدرس: علیرضا اردستانی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: لیلا منصوری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۴۱ مدرس: حمیده محمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲۳۱ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۱۲ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: محمد میرزاعلی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۹ مدرس: علیرضا بدیع مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: سعید شاهپری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: پیمان کشاورز صدر مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۳ مدرس: مهراد بصیری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: مرجان سجودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۱۳ مدرس: ابوالفضل جعفری خانه مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید