×
دکتر زهرا تندپور

دکتر زهرا تندپور

  • مدرس فرادرس
  • دکتری تخصصی ریاضی کاربردی - آمار
  • دانشگاه علم و صنعت ایران

زهرا تندپور دکترای ریاضی کاربردی - آمار از دانشگاه علم و صنعت هستند. رساله دکترای ایشان در زمینه قابلیت اعتماد بوده است و در رساله خود به تعریف خانواده های جدیدی از توزیع های طول عمر پیوسته پرداخته اند که علی رغم تعداد کم پارامتر و فرم ساده تابع بقا، نرخ مخاطره غیر یکنوا داشته اند. برای توزیع های طول عمر جدید تعریف شده، مساله برآورد پارامترهای آن بررسی شده است. ایشان در حوزه قابلیت اعتماد تاکنون ۵ مقاله ISI با همکاری دکتر غلامحسین یاری دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسانده اند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دکتری تخصصی ریاضی کاربردی - آمار دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس ارشد ریاضی کاربردی - گراف دانشگاه الزهرا
کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه الزهرا
دانشجویان۱۷۰ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۸۰ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۳۸۸ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۱ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۱ سال فعالیت آموزشی است.

آموزش‌ها

1

آموزش مقدماتی نظریه قابلیت اعتماد

در این فرادرس ابتدا مروری مختصر بر تاریخچه نظریه قابلیت اعتماد و شاخه های آن داریم، سپس کمیت های مهم اندازه گیری قابلیت اعتماد را معرفی و مورد بحث قرار داده و ارتباط بین آن ها را به دست آورده و همچنین اهمیت و کاربرد هر یک را بحث می کنیم. بعد از آن به دلیل اهمیت مدل بندی داده های طول عمر سعی می کنیم شما را با مهم ترین توزیع های طول عمر و اهمیت و کاربرد هر یک آشنا کنیم و به برآورد تابع قابلیت اعتماد در حالت داده های کامل، سانسور شده و گروهی بپردازیم که مرحله بعد از مدل بندی است، همچنین برآورد ناپارامتری قابلیت اعتماد را نیز مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

مدرس: دکتر زهرا تندپور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید