×
مجموعه آموزش طراحی سایت

مجموعه آموزش طراحی سایت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۲۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۶,۹۷۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۶,۲۷۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۵,۱۰۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۱,۷۶۳ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۲,۲۰۴ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۹,۷۷۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶,۱۳۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹,۳۴۱ مدرس: مهران بهدوست مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۴۶۴ مدرس: پدرام شاه صفی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۷۵۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵,۱۴۴ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳,۱۸۳ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳,۵۷۰ مدرس: نیما مسقدی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۶ مدرس: عباس حافظی حقانی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷۲۳ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۹۲۲ مدرس: امیرحسن زنده دل مدت زمان آموزش: ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳,۸۶۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۳ مدرس: زهرا داودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۲۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۰۷ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: آرمان تقیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: یاسر شریفی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: آرونی باباخانیانس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: نعیم یوسفی فرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: فاطمه سعیدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: فرشته تقی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: دکتر سید مهدی حسینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: امیرمحمد مومنی کوهستانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: حمیدرضا زارع پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: پویا عمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱,۳۸۵ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۴۱ مدرس: سید امیر حسینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۸۰ مدرس: سجاد شهریاری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۰۶ مدرس: آرمان کهریزی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۷۲۲ مدرس: نیلوفر کلاهچی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۹۸ مدرس: شهیار زوراوند مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱۵۲ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۸۹۹ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۸۷۸ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۰۸ مدرس: احسان نصری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: مهدی رضایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: پویا عمادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۵۶۴ مدرس: امیرحسین شصتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: سهیل سیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید