×
مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۹,۷۱۱ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۷,۴۲۴ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۴,۶۰۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۱,۳۱۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۷۹۳ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴,۲۰۹ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۶۴ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹,۳۲۵ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹,۴۰۷ مدرس: محسن قاسمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۳۱ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۲ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: محمدرضا فلفلانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۹ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۱ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲,۰۷۷ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید