×
مهارت‌های مطالعه — تقویت حافظه، بهره‌وری و مدیریت زمان

مهارت‌های مطالعه — تقویت حافظه، بهره‌وری و مدیریت زمان

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸ عنوان آموزشی

 

 
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۴۲۲ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۳,۲۱۶ مدرس: دکتر نسترن پورصالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۵۳۵ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵,۱۵۰ مدرس: عالمه معصوم مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۳۴۶ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۹ مدرس: مریم فلاحی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵,۰۳۲ مدرس: عبداله شریفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید