×
مجموعه آموزش SPSS

مجموعه آموزش SPSS

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۵۰۰ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۴ مدرس: نوراله تازیکه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۷۷۷ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۷ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۲۹ مدرس: دکتر اسماعیل سعیدی رباط مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: دکتر ثمر صحرائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۵۴۵ مدرس: دکتر خلیل صفری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید