×
مجموعه آموزش سالیدورکس (SOLIDWORKS)

مجموعه آموزش سالیدورکس (SOLIDWORKS)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶,۹۳۲ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۴,۳۴۱ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۲۶ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۸۲۷ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۶۴۲ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۸ مدرس: محمدرضا فاضلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۴ مدرس: امیرمحمد بسطامی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۰ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸۶۹ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۰ مدرس: دیوید ظریف پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۶ مدرس: سید امیر سیدصالحی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۸۳ مدرس: مجید جان بزرگی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴۵۷ مدرس: علی اسد مدت زمان آموزش: ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۳۵ مدرس: لیلا سهرابی چقاچوبین مدت زمان آموزش: ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۱۸ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: علی اسد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴۵ مدرس: مهدی رستمی چشمه گچی مدت زمان آموزش: ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: امیدرضا صادقی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۲۵ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۳۸ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۱۰ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: علی اسد مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: مهدی رستمی چشمه گچی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۹۲ مدرس: محمدرضا پریشان زلف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: لیلا سهرابی چقاچوبین مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۴۶۹ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۴۱۴ مدرس: امیر رکنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۰۰ مدرس: سید محمود روستا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: حمیدرضا سلیمانی مجد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: سید پدرام محسنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: کیوان سلطانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: علی کمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: وحید ابراهیمی نژاد مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید