×
مجموعه آموزش رباتیک (Robotics)

مجموعه آموزش رباتیک (Robotics)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۹۲۸ مدرس: نوید ضرابی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۴۶۳ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۰۱۸ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۴ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۰۴۲ مدرس: نوید ضرابی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۹۱۹ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۶۷۴ مدرس: دکتر حامی تورجی زاده مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۰ مدرس: عباس بطالبلو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۳ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۵۱ مدرس: محمدجواد حقی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۷۶۸ مدرس: الهه راه پیما مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۴۲ مدرس: علیرضا عبدالکریمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: سید محمد اسماعیل مدنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۶۲ مدرس: محمد ساریخانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: احسان متولی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۳۲ مدرس: علیرضا عبدالکریمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: سجاد سلطانیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید