×
مجموعه آموزش مدیریت مراجع، جستجو و پژوهش علمی

مجموعه آموزش مدیریت مراجع، جستجو و پژوهش علمی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶,۴۱۹ مدرس: فاطمه درگه مدت زمان آموزش: ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۰ مدرس: دکتر مهدیه السادات میرترابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۰۱۱ مدرس: مهزیار رضوانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۴۵۶ مدرس: دکتر مریم صراف زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۷۸۷ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳,۲۱۱ مدرس: دکتر مریم صراف زاده مدت زمان آموزش: ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷۶۲ مدرس: فاطمه سادات غفوریان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۳۵ مدرس: دکتر بهداد آرندیان مدت زمان آموزش: ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۰ مدرس: دکتر سپیده فهیمی فر مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۶۵۵ مدرس: دکتر مریم صراف زاده مدت زمان آموزش: ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۵۶ مدرس: دکتر مریم صراف زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۵۲۶ مدرس: دکتر سپیده فهیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۰۸ مدرس: فاطمه عبداللهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۶۶۲ مدرس: ایوب رنجبر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۴۴ مدرس: معصومه امید مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۲ مدرس: دکتر مریم صراف زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴۹۷ مدرس: نادیا حاجی عزیزی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۸۴۲ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۵ مدرس: دکتر سیده‌ محبوبه جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: دکتر اسماعیل سعیدی رباط مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۳۹۶ مدرس: ایوب رنجبر مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: دکتر اسماعیل سعیدی رباط مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید