×
مجموعه آموزشی R و نرم افزارهای RStudio

مجموعه آموزشی R و نرم افزارهای RStudio

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۷,۵۱۹ مدرس: دکتر محی الدین جعفری,پیمان نیک چی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۴۶۳ مدرس: دکتر محی الدین جعفری,پیمان نیک چی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۴۶۵ مدرس: دکتر فرناز بارنه,دکتر محی الدین جعفری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴۵۳ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۱۴ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۶ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵۷۷ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹۱۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۰۳ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۷۱ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۲۵ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۱ مدرس: الهام حصارکی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید