×
مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۶۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳۱,۵۴۹ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۲,۰۳۹ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۵۸۱ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۲,۰۱۵ مدرس: میترا تجربه کار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۴۸۷ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۳۴۶ مدرس: پدرام شاه صفی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴,۸۵۷ مدرس: سید رضا دهقان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۹ مدرس: محمد آذری جعفری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۵ مدرس: مجید ایرانپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵,۳۲۷ مدرس: محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۳۶۵ مدرس: احسان یزدانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۴ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۲ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۱۶۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۹۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴۴۸ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۳ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۸۳۸ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۴۸ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵۸۵ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۱۹ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۰۰ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۴ مدرس: محمد سعید مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: عباس محمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۲۰ مدرس: کسری علومی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۶۹ مدرس: علی شاهدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴۹۲ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۴۸۲ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: طه اهوازی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۲۱ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۹۷ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۶۷۸ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۷۷ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: 1ساعت و 14دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: یونس شکوهی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۵۵ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۷ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۳۱۱ مدرس: اهورا کشاورز مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۸ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۷۲۳ مدرس: فرزین عبدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: محمد جواد خرامان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید