×
مجموعه آموزش پروژه محور برنامه‌ نویسی

مجموعه آموزش پروژه محور برنامه‌ نویسی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۰۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۶۸۷ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۳۹۴ مدرس: محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۳۳۲ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷۲۳ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۰۳۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۱۴ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹۳۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۲۹۴ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۴۲۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۷۷۸ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۳ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۹۶۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۹۳۲ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۸۷۱ مدرس: رضا خاجوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۶۶۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۵۹۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۴۷ مدرس: امیرحسین فاطمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۵۱۵ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۸۷ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۳۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۳۹ مدرس: حسنعلی نجاتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۰۳ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۵۷۰ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۶۶۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۷۳۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲۰۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۳۸۵ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۹۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۷۰۴ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۰۰ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۶۷۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۲۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۱۷ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۴۸۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۴۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۲۳ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۷۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۷۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۱۳ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۵۵۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۸۴ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۴۵۷ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۳۹۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: حسین دهقان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۶۰ مدرس: محمد جواد خرامان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۳۶۴ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۹۹ مدرس: توحید داننده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: امیر محمد رضائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۰۸ مدرس: احسان نصری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: عباس محمدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۹۷ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۶۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: دکتر سید مهدی حسینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۱۹۴ مدرس: مهدی محمدی حسین آباد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید