×
مجموعه آموزش پروژه‌ محور برنامه‌ نویسی اندروید

مجموعه آموزش پروژه‌ محور برنامه‌ نویسی اندروید

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۵۴ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۶۰ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶۷۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۲۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۷۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۵۷ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۸۴ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: محمدصادق مهرافزون مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۵۲ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۸۳ مدرس: داود گلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: پویا جناتی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: سامان سپهوند مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: امیرحسین فضلی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید