×
مجموعه آموزش پروژه‌ محور برنامه‌ نویسی اندروید

مجموعه آموزش پروژه‌ محور برنامه‌ نویسی اندروید

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۵۴ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۵۰ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶۵۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۴۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۵۷ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۷۲ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۲۳ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: داود گلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: پویا جناتی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: امیرحسین فضلی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: محمدصادق مهرافزون مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید