×
مجموعه آموزش‌ مهندسی قدرت

مجموعه آموزش‌ مهندسی قدرت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۱۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۸۲۶ مدرس: سپهر ابیانه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۰۷۸ مدرس: حسین مهدی نیا رودسری مدت زمان آموزش: ۳۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۳۸۵ مدرس: محسن محمدزاده برزگر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۵۴۹ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۹۰۸ مدرس: دکتر مجتبی گیلوانژاد مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۹۳۴ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴,۹۴۷ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: سامان مولایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹۹۷ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۵ مدرس: علیرضا رمضانیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۲ مدرس: سپهر ابیانه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۸ مدرس: امیر علی حسینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳,۳۲۸ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۵ مدرس: سهند قاسمی‌ نژاد لیاسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۱۹ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲,۱۴۷ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۵۹۵ مدرس: یاسین حسین دوست مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۳ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳,۱۷۸ مدرس: رضا نصرالهی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۷ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۳,۶۰۴ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۷۷ مدرس: آرش حیدری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: محمد امین رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۶۰۱ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۴۶۲ مدرس: سید امید شاهی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۶۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۳۴ مدرس: محسن علی اکبرلو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: رضا گرامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۹ مدرس: سهند قاسمی‌ نژاد لیاسی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۶۶ مدرس: محمدحسین فریدنی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶۸۴ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۰ مدرس: شایان رزاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۲۴ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲,۳۷۱ مدرس: سعید عربعامری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۴۳۱ مدرس: زانیار نعمتی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱,۴۰۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲,۰۷۵ مدرس: سعید عربعامری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۳۹۳ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۰۹ مدرس: سید وحید صالح مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۶۸ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۳۶۰ مدرس: مهدی نوریان کوچکسرایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۴۷۵ مدرس: سید محمد شبیری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۸۵۲ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۴۷۲ مدرس: ایمان علیزاده عقیقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: عفت ندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۶۰۰ مدرس: محمود لشگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۹ مدرس: امین شکری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۲ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۳۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۸۴۴ مدرس: سهند قاسمی‌ نژاد لیاسی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۵۵۴ مدرس: محمود لشگری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۷۹۱ مدرس: سید میثم عزتی,مصطفی یوسفی رامندی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۲۵۰ مدرس: علی خالقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۸ مدرس: مجتبی خلیجی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۵۹۵ مدرس: دکتر محمدرضا شیبانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: محمود موسوی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۵۵۷ مدرس: دکتر عادل زکی پور مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۲۶۱ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۵۷۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۵ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۴۳۱ مدرس: میلاد سلطانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۱ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۵۷۹ مدرس: کوروش آپرناک مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۵۹۰ مدرس: دکتر حبیب اله اعلمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۲۷۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: مسعود عظیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید