×
مجموعه آموزش‌ PHP | آموزش برنامه نویسی پی اچ پی

مجموعه آموزش‌ PHP | آموزش برنامه نویسی پی اچ پی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۶,۲۷۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴۵۲ مدرس: امیرحسین قادری فرزانه مدت زمان آموزش: ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۹ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: مهران شمالی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۸ مدرس: مهدی عاشوری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۵۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷۹۸ مدرس: سعید ابراهیم پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹۲۷ مدرس: امید نجفی پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: محمدمهدی طهرانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۹۸ مدرس: شهیار زوراوند مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: بهراد طاهری نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: مهدی رضایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۹۹ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۹ مدرس: توحید داننده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: آرمان تقیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: حسین دهقان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: فرهاد پوررضا مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید