×
مجموعه آموزش فتوشاپ (Photoshop)

مجموعه آموزش فتوشاپ (Photoshop)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۳ عنوان آموزشی

 

 
 
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۰۷ مدرس: زهرا ضمامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۷۱۸ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۸۰۹ مدرس: سپیده قاسم نژاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۶ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۵۸۴ مدرس: علی حیدری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷,۰۴۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۸۳۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۱۷۹ مدرس: ایمان جعفرزاده مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۵ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵,۷۴۸ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۴۳۵ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۸۳ مدرس: نگین بابائی کورس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۸۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۰۱ مدرس: امیرحسین شصتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲۳۴ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۱,۰۰۶ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴,۳۷۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۹۴ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۵۳۵ مدرس: امیرحسین شصتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۵۵۹ مدرس: حبیب بحرینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۵۴ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۹ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۰۶ مدرس: امیرحسین شصتی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید