×
مجموعه آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک کامپیوتری

مجموعه آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک کامپیوتری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۱۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۰۷ مدرس: زهرا ضمامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۲۴۲ مدرس: کورش آذریان پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۶۳۰ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۰۴۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۸۳۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۴۳۵ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۴۷ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹۶۵ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۵۴ مدرس: فریماه فاطمی مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۰۱ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۸۳ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۴۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۵۹ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۳۱ مدرس: بهاره باقری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۷۲ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۶۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۸۲ مدرس: حمید وفایی ملامحمود مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۸۳ مدرس: نگین بابائی کورس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۹ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۰۹ مدرس: امیرمحمد مومنی کوهستانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: مهدیار طالبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۰۰ مدرس: سیدحمید موسوی مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۸۶ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: میثم شمسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: فاطمه سعیدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: امیرعلی میلانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۱۸ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۹ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۳ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۱۳ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۵۹۸ مدرس: فربد علی خانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۴۹ مدرس: آرمان کهریزی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۷۱ مدرس: نرگس محبت کار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: فاطمه رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۷۸ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۹۹ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱۳۰ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۵۶ مدرس: حسام ظهرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
مدرس: حامد روشن قیاس مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید