×
مجموعه آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک کامپیوتری

مجموعه آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک کامپیوتری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۰۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۴۲۶ مدرس: زهرا ضمامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶,۵۹۲ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۱۳۲ مدرس: کورش آذریان پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵,۵۹۹ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۶۰۳ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷,۰۳۵ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۸۲۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۴۰۷ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۳۶ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۴۲ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۹۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۸۳۱ مدرس: فریماه فاطمی مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۷۹ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۶۴۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۵۸ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۲۸ مدرس: بهاره باقری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۲۰۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۶۹ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۶۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: میثم شمسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: سیدحمید موسوی مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۳۴ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲۳۱ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: امیرعلی میلانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: امیرمحمد مومنی کوهستانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: حمید وفایی ملامحمود مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۴۴ مدرس: حسام ظهرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۲۴۸ مدرس: نرگس محبت کار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۵۶۷ مدرس: فربد علی خانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۹۸۸ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۷۸ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۵۹ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۷۵ مدرس: نگین بابائی کورس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۳۹۳ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱,۹۳۰ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: فاطمه رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۰ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۵۶ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: آرمان کهریزی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: مهدیار طالبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید