×
مجموعه آموزش مهندسی نفت

مجموعه آموزش مهندسی نفت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۷۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۴۱ مدرس: آرین اسبقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: احمد علی نژاد طیّبی مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۲۷ مدرس: شایان تیموری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۳ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۱۴۰ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵۱۶ مدرس: سارا شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۲ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۵۵ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۷۶ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۷۴ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۹۱ مدرس: مجید فلاحی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۹۰ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۳ مدرس: مهدی نجفی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۸۷ مدرس: شاهین رمشی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۵۷ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۸۰ مدرس: سید حسن طباطبایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۱۳ مدرس: شاهین رمشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۸۵ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۵۹۹ مدرس: وحید امیرگونه زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۴۵۱ مدرس: دکتر وحید گرشاسبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: محمد صادق نبوی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۴۶۹ مدرس: احمد علی نژاد طیّبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۹۴ مدرس: دکتر علیرضا فتح اللهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۴۸۸ مدرس: مهدی شریفی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۳۰۹ مدرس: فاطمه خندان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: وحید امیرگونه زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: امیرحسین خلج مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۴۸ مدرس: شاهین رمشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۵۴ مدرس: امیرحسین خلج مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۶۵ مدرس: محمود عبدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۶۰ مدرس: یوسف حق شناس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۴۱۶ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۹۸ مدرس: رسول امیری کله جوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: دکتر سحر رشیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: سید شهرام خلیلی ‌نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: سهراب نیک آذر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۱۴ مدرس: مجید فلاحی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: رضا اسدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۹۶۵ مدرس: مجتبی صفدری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: فاطمه خندان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۹۴ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: مجید فلاحی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: معصومه جعفرزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: محمدرضا آریافر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: هومن حریقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: رضا لباف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۸۵ مدرس: محمد آشتیانی سرشت مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: سارا شیرافکن مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: محمدرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید