×
مجموعه آموزش امنیت شبکه (Network Security)

مجموعه آموزش امنیت شبکه (Network Security)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۵۹۷ مدرس: میلاد انارفرهاد مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: حسین سلامت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۴ مدرس: مهدی مهدیانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۷۸۰ مدرس: عادل سرمست مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۵۴۷ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۸۶ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: بهزاد داودنیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: مریم محیط مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: نیما عظیم زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۷۱ مدرس: بهزاد داودنیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۱۰ مدرس: صمد نجارقابل مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید